เราต้องรู้จักรักษาไตรทวาร

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2557

 

     *เราต้องรู้จักรักษาไตรทวาร (แปลว่า ประตูทั้ง 3 คือ กาย วาจา ใจ) ก็เพราะความชั่ว และความดีจะลอดเข้าไปถึงจิตนั้นเข้า 3 ทางนี้ วิธีจะเข้าไปจะมีอาการไหวก่อน  สิ่งที่ไปบังคับให้ไหว เรียกว่าสังขาร คือ ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง มีทางเกิดเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายชั่วเกิดจากอวิชชาและอาสวะเป็นดวงดำมืดมน เป็นภาคมาร ฝ่ายดีเกิดจากวิชชาและอนาสวะเป็นดวงขาวใสเป็นภาคพระ เมื่อเราไม่คอยระวังฝ่ายชั่วสอดเข้าไปได้ ใจจะตกไปในทางชั่ว จะคิด พูด ทำอะไรก็ป็นไปในทางชั่วหมด ถ้าเราคอยระวังรักษาใจ หมั่นทำสมาธิให้ดวงขาวใสปรากฏอยู่ใน ศกก.เสมอ จะคิด พูด ทำอะไรก็เป็นไปในทางดีหมด เพราะฉะนั้นควรบำเพ็ญตนให้เป็นฝ่ายขาวใสเสมอ ชีวิตจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองโดยฝ่ายเดียว***

 

< พระมงคลเทพมุนี >