วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2557

 

 

วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง
การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดา
บิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น
บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง?

พุทธดำรัสตอบ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
การที่จะตอบแทนคุณแก่บุคคล
ทั้ง ๒ คือ มารดา ๑ บิดา ๑
เรากล่าวว่ากระทำไม่ได้ง่ายเลย
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
บุตรพึงแบกมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง แบกบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี
และพึงปฏิบัติบำรุงทั้ง ๒
ด้วยการอบกลิ่น การนวด
การให้อาบน้ำและการบีบนวด
อวัยวะต่าง ๆ แก่ท่านทั้งสอง
แม้ท่านทั้ง ๒
ก็พึงถ่ายอุจจาระบนบ่านั่นเอง
ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทน
บุญคุณแก่มารดาบิดา
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง
บุตรพึงตั้งมารดาไว้ในราชสมบัติ
มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินใหญ่
อันมีรัตนะ ๗ ประการมากหลายนี้
แม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุ
ณมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก
เป็นผู้บำรุงเลี้ยง
เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักโลก
“ส่วนบุตรคนใด
ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา
ให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา
ให้มารดาบิดาผู้มีทุศีลสมาทาน
ตั้งมั่นในสีลสัมปทา
ให้บิดามารดาผู้มีความตระหนี่
สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา
ให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น
และบุตรย่อมชื่อว่าเป็นผู้อันกระทำ
ตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว”
ป. ทุก. อํ. (๒๗๘)