การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ละโลกไปแล้ว

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ 

 

“กุลบุตรเมื่อหวนระลึกถึงว่า คนโน้นเคยให้ทรัพย์หรือให้อาหารแก่เรา คนโน้นได้พยายามทำกิจอย่างนี้แก่เรา คนโน้นชื่อว่าเป็นญาติ เพราะเกี่ยวพันกันทางฝ่ายมารดาหรือบิดาของเรา คนโน้นชื่อว่าเป็นมิตร เพราะเคยคบหากันด้วยอำนาจความสิเน่หา คนโน้นชื่อว่าเป็นสหายเพื่อนเล่นฝุ่นด้วยกันของเรา จึงพึงให้ทักษิณา คือพึงทำทานอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น” ทสกนิบาต
 
    การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ละโลกไปแล้ว เป็นบุญอย่างหนึ่งในบรรดาการทำพลีกรรม 5 ที่พระบรมศาสดาทรงแนะนำเอาไว้ว่า เมื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งๆ ขึ้นไปคือ 


1.ญาติพลี คือสงเคราะห์ญาติพี่น้อง
2.อติถิพลี คือทำการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนให้ดี เมื่อจากไปแล้วจะได้คิดถึง
3.ราชพลี คือเมื่อทำธุรกิจมีรายได้ ก็ให้เสียภาษีแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
4.เทวตาพลี คือทำบุญอุทิศให้เทวดาทั้งหลาย และที่ลงปกปักรักษาเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข 
5.ปุพพเปตพลี คือทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว