การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตเลื่อมใส

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2557

 

 

 การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตเลื่อมใส

 


การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในสถูปเจดีย์ เพื่อทำการสักการบูชา ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลต่อผู้กระทำโดยตรงอย่างจะนับจะประมาณมิได้// ดังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น//


@^1) *เรื่องของนางเสสวดี ที่ได้ทำการบูชาพระธาตุของพระสารีบุตร//ด้วยอัญมณีและดอกไม้
ทองคำในสมัยเป็นมนุษย์ ก็ส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (เสสวดีวิมานวัตถุ)!!

 

@^2) ผู้ที่ไม่มีเครื่องสักการะใดๆเลย//แต่ได้ประกอบกุศลโดยการชักชวนผู้อื่นให้บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใส ก็ส่ง
ผลให้ไปเกิดป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ (อเนกวัณณวิมานวัตถุ)!!

 

@^3) แม้เป็นเพียงผู้จัดดอกไม้ที่
ผู้อื่นนำมาถวายพระสถูปให้ดูเรียบร้อยสวยงาม//ก็ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดาวดึงส์ 
(สุนิกขิตตวิมานวัตถุ)!!

 

@^4) *ตรงกันข้ามกับผู้ที่ห้าม!ญาติไปบูชาพระสถูปเจดีย์ และ
ติเตียนการบูชาพระสถูป//ซึ่งบาปส่งผลทำให้ไปเกิดเป็นเปรต ได้รับ
ความทุกข์ทรมานต่างๆนานา
(ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ)!!

 

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสนี้ มีอานิสงส์ เสมอกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงมีพระ
ชนม์อยู่

และด้วยอานิสงส์อันไม่มีประมาณนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ผลบุญนี้จะช่วยปิดอบาย. ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก และครอง
จักรพรรดิสมบัติในมนุษยโลก 
วนเวียนอยู่แต่ในสุคติภูมิ จนกระทั่งบรรลุมรรคผล นิพพาน..!!

 

อยู่ในบุญ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗