ทาน เป็นต้นเหตุสำคัญของความสุข

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2558

 

 พระทีปังกรพุทธเจ้า ได้ตรัสพุทธพจน์ไว้ ในขุททกนิกาย พุทธวงศ์ว่า

 

"ทาน เป็นต้นเหตุสำคัญของความสุข
เป็นบันไดที่ไปสู่พระนิพพาน
เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์
เป็นนาวา เพราะเป็นเครื่องช่วยข้ามทุกข์
เป็นนคร เพราะช่วยป้องกันภัย
เป็นดังดอกปทุม เพราะมลทินคือความโลภฉาบทาไม่ได้ 


 
ทานเป็นเครื่องยังจิตให้ร่าเริง นรชนบำเพ็ญทานแล้ว ย่อมเป็นผู้อันเทพอัปสรห้อมล้อม รื่นรมย์ในนันทวันของเทวดาตลอดกาลนาน ผู้ให้ย่อมประสบเกียรติเป็นอันมาก ย่อมเป็นผู้อันมหาชนไว้วางใจ ทานเป็นทรัพย์ไม่ทั่วไปแก่ภัยทั้งหลาย คือ โจรภัย อริภัย ราชภัย อุทกภัย และอัคคีภัย ทานนั้นย่อมให้สาวกญาณภูมิ ปัจเจกพุทธภูมิ ตลอดถึงพุทธภูมิ"

 Total Execution Time: 0.0034545660018921 Mins