✴ คุณธรรมพื้นฐานของ ... นักสร้างบารมี ✴

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2557

 

 

✴ คุณธรรมพื้นฐานของ ...
นักสร้างบารมี ✴


✳คุณยายฯสอนเสมอว่า...
การสร้างบารมีไปได้ตลอด
รอดฝั่งนั้น เราจะต้องเป็นผู้มี


1⃣ความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

2⃣ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง

3⃣ขยัน

4⃣ประหยัด

5⃣อดทน เงียบ

6⃣ไม่อยากเด่น ไม่อยากดัง

7⃣อ่อนน้อม ถ่อมตน

8⃣เจียมตัว รู้จักประมาณตัวเอง

9⃣มักน้อยสันโดษ รักความสะอาด

1⃣1⃣รักกฏระเบียบวินัย

1⃣2⃣รักการประพฤติ...พรหมจรรย์


✳“การทำความดีของ
คุณยายฯ ไม่ได้ทำเพียง
วันเดียว เดือนเดียว หรือ
ปีเดียว แต่ท่านทำทุกวัน
ทำตลอดชีวิต สม่ำเสมอ
เป็นปกติ เป็นนิสัย
เป็นธรรมชาติของท่าน”


✳“ชีวิตของท่าน เป็นชีวิต
ของการต่อสู้ ไม่ใช่ต่อสู้ด้วย
กำลัง แต่สู้กับกระแสกิเลส
เป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อ...
สร้างบารมีเพียงอย่างเดียว
จึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามาก”