สมบัติแห่งการงานทางใจ 3 อย่าง

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2558

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแห่งการงานทางใจ 3 อย่าง ที่มีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก คือ 


1.เป็นผู้ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นประการ 


2.เป็นผู้ไม่มีจิตคิดปองร้ายต่อคนอื่นประการ  


3.เป็นผู้มีความเห็นชอบ ว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีผล  โลกนี้มีอยู่ โลกหน้ามีอยู่ มารดาบิดามีพระคุณ สัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีอยู่ สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบมี แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม


   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแห่งการงานทางใจ 3 อย่าง อันมีความตั้งใจเป็นกุศล ย่อมมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบาก อย่างนี้แล"  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
 
      การที่เราจะได้มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ เบื้องต้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลจริง ยิ่งให้ทานกับทักขิไณยบุคคลย่อมเกิดผลอันไพบูลย์ และการให้ยังสามารถกำจัดความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัวออกจากใจได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความปรารถนาดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ซึ่งจุดหมายที่แท้จริง เพื่อมุ่งให้เราเป็นคนไม่ตระหนี่ ไม่เห็นแก่ตัวนั่นเอง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร