องค์แห่งศีล 8

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2558

องค์แห่งศีล 8 

องค์แห่งศีล ข้อ 1, 2, 4, 5, ในศีล 8 นั้น เหมือนกับในศีล 5 จึงขอกล่าวถึงเฉพาะองค์แห่งศีล ข้อ 3 และข้อ 6 ถึงข้อ 8

     ศีลข้อ 3 การกระทำที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์

     ตามนัยแห่งฎีกาพรหมชาลสูตร และกังขาวิตรณี มีองค์ 2 คือ

1. มีจิตคิดจะเสพเมถุนธรรม

2. การยังอวัยวะเพศให้จรดกัน

     ตามนัยแห่งอรรถกถาขุททกปาฐะ มีองค์ 4 คือ

1. เสพเมถุนธรรมทางทวาร 3 (คือ ปาก ทวารเบา และทวารหนัก)

2. จิตคิดจะเสพเมถุนธรรม

3. พยายามเสพ

4. มีความยินดี

     ศีลข้อ 6 การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีองค์ 4 คือ

1. บริโภคหลังเที่ยงไปแล้วจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่

2. ของเคี้ยวนั้นสงเคราะห์เข้าในอาหาร

3. พยายามเคี้ยวกินของเคี้ยวนั้น

4. ของเคี้ยวนั้นล่วงพ้นลำคอลงไป

     ศีลข้อ 7 การฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี ดูการละเล่น อันเป็นข้าศึกแก่การกุศล ตลอดจน ลูบไล้ ทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา มีองค์ 2 คือ

1. ฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีด้วยตนเอง

2. ดูหรือฟังการฟ้อนรำ การขับร้อง และการประโคมดนตรี และการละเล่นต่างๆ ที่คนอื่นประกอบขึ้น

     การลูบไล้ ทัดทรง ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม เครื่องย้อม เครื่องทา มีองค์ 3 คือ

1. เครื่องประดับนั้นเป็นดอกไม้และของหอม

2. ไม่มีเหตุเจ็บไข้ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้ได้

3. ลูบไล้ทัดทรงด้วยจิตคิดประดับตกแต่งให้สวยงาม

     ศีลข้อ 8 การนอนที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี มีองค์ 3 คือ

1. ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่

2. รู้ว่าที่นั่งที่นอนสูงใหญ่

3. นั่งหรือนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่นั้น

     ผู้ที่จะรักษาศีล 8 ได้สมบูรณ์นั้นจะต้องมีความอดทนสูงกว่าผู้ที่รักษาศีล 5 ในขณะ เดียวกันผู้ที่รักษาศีล 8 ได้ ย่อมสามารถยกใจให้สูงขึ้นเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไป เพราะได้มีโอกาสพิจารณาธรรมสูงขึ้น การรักษาศีล 8 จึงเป็นการเดินทางลัดไปสู่พระนิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ