April Fool's Day วันแห่งการโกหก

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2558

 

April Fool's Day วันแห่งการโกหก

 

1 เมษา วันโกหก
1 เมษา วันเมษาหน้าโง่

April Fool's Day วันแห่งการโกหก น่าจะเป็น...
วันแห่งการผิดศีล ข้อ 4 มุสาวาท มากกว่านะ
วันต้นเหตุของการเดินทางไป โรรุวมหานรก มหานรกขุมที่ 4 สถานที่สำหรับพวกที่ชอบพูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ

ใครหนอช่างคิด หาบาป หากรรมให้มวลมนุษยชาติ จริงๆ

โชคดี ! จริงๆ ที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธ เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ศึกษา ฟังคำสอน ที่แท้จริง 

คำสอนที่บอกถึง ผลดี ของการพูดคำจริง พูดคำไพเราะ คำพูดยกใจ ฯ มีผลดี ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

คำสอนที่บอกถึง ผลเสีย ของการพูดโกหก พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ฯ มีโทษ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

วันนี้...ใครจะโกหกไม่รู้ สำหรับพวกเรา 1 เมษา วันสิริมงคล เป็นวันแห่งการอธิษฐานจิต สร้างผังชีวิตให้ดีกันดีกว่า

อธิษฐานจิตกลางดวงบุญที่สว่างไสว ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติ จนถึงที่สุดแห่งธรรม

อย่า ! ได้พลาดพลั้งไปเกิดใน ความเชื่อผิดๆ ที่พาไปอบายเลย ให้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา พบเจอแต่บัณฑิต นักปราชญ์

ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแต่คำจริง พูดแต่คำไพเราะเสนาะหู จะพูด ชักชวนคนทำความดี ชักชวนคนไปสวรรค์ ให้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลาย พูดถูกใจ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เป็นผู้ฉลาดในการคิด พูด ทำ แต่เรื่องดีๆ เป็นบุญ เป็นกุศลด้วยเทอญ.

เจ้าประคู้น โอมเพี้ยง โอมเพี้ยง โอมเพี้ยง ๆๆๆ

ลาก่อน April Fool's Day ...
1 เมษา วันแห่งการโกหก วันโรรุวมหานรก....

 

1 เมษายน พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม