ทีปธรรม

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2558

 

ทีปธรรม คือธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง ๖ อย่าง.


 ๑. อตฺตทีปา   มีตนเป็นเกาะ


 ๒. อตฺตสฺสรณา  มีตนเป็นสรณะที่พึ่ง


 ๓. อนญฺญสรณา  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย


 ๔. ธมฺมทีปา   มีธรรมเป็นเกาะ


 ๕. ธมฺมสรณา   มีธรรมเป็นที่พึ่ง


 ๖. อนญฺญสรณา  ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย


      ขุ. มหา. ๑๐/๙๓/๑๑๙