เวลา คือโอกาสที่ดีที่สุด

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2558

 

 

เวลา คือโอกาสที่ดีที่สุด

ในแต่ละวัน

คนที่มีความสุข

เพลิดเพลินในชีวิต

มักรู้สึกว่า

เวลาช่างรวดเร็วจริงๆ 
ส่วนคนที่มีความทุกข์ เช่น 
คนติดคุก คนทำงานหนัก 
เป็นต้น เขาจะรู้สึกว่า วันเวลา
ช่างยาวนานเหลือเกิน 
แต่ในความจริง ทุกคนมีเวลา
เท่ากัน คือวันละ ๒๔ ชั่วโมง

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน 
คนที่เห็นคุณค่าของเวลา 
เป็นสำคัญ มักใช้เวลาของ
ตนเอง อย่างมีคุณค่า และ
มีประโยชน์ เรียกคนประเภทนี้
ว่า "คนไม่ประมาท" 

ส่วนคนที่ปล่อยเวลา ให้ผ่านไป
เฉยๆ ไม่เห็นคุณค่าของเวลา 
เรียกคนประเภทนี้ว่า "คนประมาท"

เราต้องยอมรับความจริงว่า 
วันเวลาที่ผ่านไป ได้คร่าสิ่งสำคัญ
ในตัวเรา คือ อายุ ผิวพรรณ สติ
ปัญญา และกำลัง ให้ลดน้อยถอย
ไปเรื่อยๆ

ดังคำกล่าวที่ว่า "สายน้ำไม่เคย
รอท่า กาลเวลาไม่เคยรอใคร" 
หมายความว่า วันเวลาที่ผ่านไป 
เราไม่สามารถเรียกเวลา กลับมา
ได้ หรือไม่สามารถหยุดเวลา 
ตามที่เราต้องการได้

ดังนั้น เวลาคือโอกาส และโอกาส
ก็คือ ความพร้อม ที่จะทำความดี 
และมีประโยชน์ให้กับตนเอง และ
สังคม หมั่นสวดมนต์ภาวนา 
สร้างบุญกุศล ช่วยเหลือคนตก
ทุกข์ได้ยาก ชีวิตก็มีความสุขได้