ผู้ฟังต้องมีความพร้อมในการฟังธรรม

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2558

ผู้ฟังต้องมีความพร้อมในการฟังธรรม

 

ผู้ฟังต้องมีความพร้อมในการฟังธรรม

     มีเรื่องเล่าว่า มีอุบาสก 5 คน มาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า แต่ก็ได้ผลต่างกัน อุบาสกคนหนึ่ง นั่งหลับ คนหนึ่งนั่งขีดเขียนแผ่นดิน คนหนึ่งเขย่าต้นไม้ คนหนึ่งแหงนคอดูอากาศ อีกคนหนึ่งฟังธรรม โดยเคารพ คนทั้ง 4 นั้น ไม่ได้รับผลจากการฟังธรรม ไม่ได้บรรลุธรรมใดๆเลย แต่คนสุดท้ายได้บรรลุ โสดาปัตติผล8) ดังนั้น ความพร้อมในการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ หากผู้ฟังไม่พร้อม มีนิวรณ์ 5 เข้าครอบงำ มีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย จิตไม่เป็นสมาธิ การฟังธรรมก็ไม่อาจจะบรรลุผลได้

*****************************************************************************

8) ขุททกนิกาย ธรรมบท, มก. เล่ม 47 หน้า 42.

*****************************************************************************

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00077343384424845 Mins