นายกเทศมนตรีแคนาดา

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2558

 

 

Canadian Mayor's reply to Muslims against pork 
นายกเทศมนตรีแคนาดาตอบกลับชาวมุสลิมเรื่องต่อต้านเนื้อหมู

MAYOR REFUSES TO REMOVE P ทORK FROM SCHOOL CANTEEN MENU... EXPLAINS WHY 
นายกเทศมนตรีปฏิเสธที่จะลบเมนูเนื้อหมูจากโรงอาหารโรงเรียน... อธิบายว่า

Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of a Montreal suburb.
พ่อแม่ผู้ปกครองชาวมุสลิมเรียกร้องการยกเลิกเนื้อหมูในทุกโรงอาหารโรงเรียนของ
เมืองมอนทรีออ

The mayor of the Montreal suburb of Dorval, has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why...
นายกเทศมนตรีของเมืองมอนทรีออ ชานเมืองของดอร์วอลได้ปฏิเสธและให้เสมียนส่งจดหมายไปยังผู้ปกครองทุกคนเพื่อที่จะอธิบายว่าทำไม ...

Muslims must understand that they have to adapt to Canada and Quebec, its customs, its traditions, its way of life, because that's where they chose to immigrate.
"ชาวมุสลิมต้องเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องปรับให้เข้ากับแคนาดาและควิเบก, ศุลกากร, ประเพณีและวิถีชีวิตเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะอพยพเข้ามา

“They must understand that they have to integrate and learn to live in Quebec.
"พวกเขาจะต้องเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องบูรณาการและเรียนรู้ที่จะอยู่ในควิเบก

“They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Canadians who so generously welcomed them.
"พวกเขาจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาเองไม่ใช่ชาวแคนาดาผู้ซึ่งให้การต้อนรับพวกเขา

“They must understand that Canadians are neither racist nor xenophobic, they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is not true, in that Muslim states do not accept non-Muslim immigrants).
"พวกเขาจะต้องเข้าใจว่าชาวแคนาดาไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติหรือรังเกียจชาวต่างชาติ ชาวแคนาดายอมรับผู้อพยพจำนวนมากก่อนที่ชาวมุสลิมจะเข้ามา (ในทางกลับกัน ในรัฐมุสลิมจะไม่ยอมรับผู้อพยพที่ไม่ใช่มุสลิม)

“That no more than other nations, Canadians are not willing to give up their identity, their culture.
"และนั่นก็ไม่ได้มากไปกว่าประเทศอื่น ๆ ที่แคนาดาจะไม่ยอมล้มเลิกความเป็นตัวตนและวัฒนธรรมของตนเอง
 
“And if Canada is a land of welcome, it's not the Mayor of Dorval who welcomes foreigners, but the Canadian-Quebecois people as a whole.
"และถ้าแคนาดาจะเป็นดินแดนแห่งการต้อนรับ นั่นไม่ใช่นายกเทศมนตรีของดอร์วอลที่ให้การต้อนรับชาวต่างชาติ แต่เป็นชาวแคนาดาควิเบคโดยรวม
 
“Finally, they must understand that in Canada (Quebec) with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain.
"ในที่สุดพวกเขาจะต้องเข้าใจว่าในแคนาดา (ควิเบก) ที่มีรากฐานมาจากยิวคริสเตียน, ต้นคริสต์มาส, โบสถ์ และงานเทศกาลทางศาสนา, ศาสนาต้องอยู่ในความดูแลส่วนตัว
 
The municipality of Dorval was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.
เขตเทศบาลเมืองดอร์วอลมีสิทธิที่จะปฏิเสธข้อเรียกร้องใด ๆ กับศาสนาอิสลามและระเบียบปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ชาวมุสลิมปฏิบัติตาม

“For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Canada, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Sharia.
"สำหรับชาวมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับสังคมและรู้สึกไม่สะดวกสบายในแคนาดา ยังมีอีก 57 ประเทศมุสลิมที่สวยงามในโลกใบนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีประชากรอาศัยอยู่น้อยและพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับพวกเขาด้วยอาหารฮาลาลเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
 
“If you left your country for Canada, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Canada than elsewhere.
"ถ้าคุณออกนอกประเทศของคุณเพื่อมาประเทศแคนาดา และไม่ไปอยู่ประเทศมุสลิมอื่น ๆ ก็เป็นเพราะคุณมีการพิจารณาแล้วว่าชีวิตคุณในแคนาดาจะดีกว่าที่อื่น ๆ

“Ask yourself the question, just once, “Why is it better here in Canada than where you come from?”
ถามตัวเองสักครั้ง" ทำไมมันจึงดีกว่าที่นี่ในแคนาดา มากกว่าใน ที่ที่คุณมา"
 
“A canteen with pork is part of the answer.”
Share this story, to promote tolerance in the world.
"โรงอาหารที่มีเนื้อหมูคือส่วนหนึ่งของคำตอบ."
แบ่งปันเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมความอดทนในโลก