ประสบการณ์ภายใน

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2558

 

ประสบการณ์ภายใน
 

ความหมาย

      ประสบการณ์ภายใน (inner experience) หมายถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสมาธิหรือระหว่างการปฏิบัติธรรม ทั้งที่ปรากฏเป็นลักษณะของสภาวะอารมณ์ หรือสภาวะธรรมในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถแบ่งประสบการณ์ภายในออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับแรก เป็นปรากฏการณ์ของประสบการณ์ภายในก่อนที่จะเข้าถึงดวงปฐมมรรค

ระดับที่สอง เป็นประสบการณ์ภายในตั้งแต่ดวงปฐมมรรค จนถึงกายต่างๆ ที่มีทั้งหมด 18 กาย

ระดับที่สาม เป็นประสบการณ์ในระดับการศึกษาวิชชาธรรมกาย

      ในบทเรียนนี้ จะเน้นการศึกษาประสบการณ์ภายในในระดับแรกเป็นสำคัญ

 

 

จากหนังสือ DOU MD 204 สมาธิ 4
เทคนิคการทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011416991551717 Mins