มงคลที่19 งดเว้นจากบาป

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2558

 

มงคลที่19 งดเว้นจากบาป

 

พุทธพจน์เตือนใจ

          มงคลที่19 งดเว้นจากบาป หมายความว่า การกระทำใดก็ตามทั้งกาย วาจา ใจ ที่เป็นความชั่ว ทำให้ใจเศร้าหมอง ถ้าเราเคยทำอยู่ก็งดเสีย ที่ไม่เคยทำก็เว้นไม่ยอมทำโดยเด็ดขาด สิ่งที่ทำไปแล้วมีทุกข์เป็นวิบากมีอยู่ด้วยกันมากมาย จะขอสรุปลงเหลือเพียง 10 อย่าง

ที่เรียกว่า อกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่ 
1.การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าคน ยิงนกตกปลา การทรมานเบียดเบียนสัตว์
2.อทินนาทาน การลักทรัพย์ ฉ้อโกง  จี้ ปล้น ฉ้อราษฎร์บังหลวง 
3.ประพฤติผิดในกาม  
4.พูดเท็จ พูดโกหก ทำหลักฐานเท็จให้คนอื่นหลงเชื่อ 
5.พูดส่อเสียด ยุยงให้เขาแตกสามัคคีกัน ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น
6.พูดคำหยาบคาย 
7.พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล พูดโอ้อวด พูดเกินความเป็นจริง 
8.คิดโลภมาก อยากได้ของคนอื่นในทางทุจริต เพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นหวังเอามาเป็นของตัว 
9.พยาบาท คิดแก้แค้น คิดปองร้ายผู้อื่น 
10.มิจฉาทิฏฐิ คิดว่าบุญบาปไม่มี เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีพระคุณ ตายแล้วสูญ ไม่เชื่อกฎแห่งกรรม เป็นต้น

    บาปอกุศลทั้ง 10 อย่างนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องงดเว้น พระบรมศาสดาได้สอนไว้ว่า บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่ามีประมาณเล็กน้อย จักไม่มาถึง หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาดได้ ฉันใด คนพาลเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบาปได้ ฉันนั้น