ผู้หมกเวร

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2548

 

ผู้หมกเวร

 

“เมื่อเขาขอโทษ ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง
โกรธจัด ไม่ยอมรับ
ผู้นั้นเชื่อว่าหมกเวรไว้ ”


 

สํ. ส. ๑๕/๓๔