หยุด กับ นิ่ง

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2548

 

หยุด กับ นิ่ง

 

“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงผู้นิ่งทางกาย
นิ่งทางวาจา นิ่งทางใจ ไม่มีอาสวะ
ถึงพร้อมด้วยปัญญา ผู้ละสิ่งทั้งปวงได้
ว่าเป็นมุนี”


 

 

องฺ. ติก. ๒๐/๓๕๒