เวลาในชีวิต

วันที่ 01 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ผู้รู้ย่อมสรรเสริญคนมีปัญญา

พูดจริง ตั้งมั่นในศีล

ประกอบความสงบใจนั้นแล”


ขุ. เถร. ๒๖/๔๑๑