เป้าหมายชีวิตของทุกคน

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2558

 

เป้าหมายชีวิตของทุกคน

 

พุทธพจน์เตือนใจ 

                "หนทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศก และปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์โทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง หนทางสายนี้คือ สติปัฏฐาน 4 มีการพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เมื่อมีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ ย่อมกำจัดอวิชชา และโทมนัสในโลกได้" สติปัฏฐานสูตร

               พระพุทธองค์ทรงสอนให้ปฏิบัติตามหลัก สติปัฏฐาน 4 จะต้องประกอบความเพียรให้แก่กล้า มีสติสัมปชัญญะ วางใจเป็นกลางๆ ไม่ให้ติดอะไรเลย ไม่ให้ยินดียินร้าย เพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนตกอยู่ในไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ให้ตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางได้ ใจก็มุ่งเข้าไปสู่ภายในตรงฐานที่ 7 ไปพบดวงธรรมภายใน หยุดนิ่งต่อไปก็จะพบกายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม ไปตามลำดับ จนถึงที่สุดก็จะพบกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นกายสุดท้าย เป็นกายธรรมที่ละเอียดที่สุด เป็นเป้าหมายชีวิตของทุกคน

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร