อานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติ

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

อานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติ

ผู้ที่เจริญพุทธานุสติ จะได้รับอานิสงส์ดังนี้ คือ

1.ทำให้ถึงความไพบูลย์แห่งศรัทธา คือ มีศรัทธามั่นคงมากขึ้น

2.ทำให้มีสติ

3.ทำให้มีปัญญา

4.ทำให้มีบุญ

5.ทำให้มีความปีติปราโมทย์

6.ทำให้สามารถอดกลั้นทุกข์ได้

7.ทำให้ทนความกลัวอารมณ์ที่น่ากลัวได้

8.ทำให้มีความเป็นอยู่ใกล้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

9.ทำให้มีความยำเกรงในพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

10.แม้ประสบกับสิ่งที่จะทำให้ล่วงละเมิดหรือทำความผิดได้ ก็จะเกิดหิริโอตตัปปะ มีความกลัวและละอายต่อบาป ประดุจว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้า

11.ร่างกายของผู้ที่พุทธานุสติครอบครองแล้วหรือเจริญพุทธานุสติอย่างดีแล้ว ย่อมเป็นที่ควรแก่การบูชาของมนุษย์และเทวดาประดุจดังเรือนเจดีย์

12.จิตจะน้อมไปสู่พุทธภูมิ

13.หากยังไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพาน ก็จะไปสู่สุคติ

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี