ปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ผู้ขบคิดปัญหาอันลึกซึ้งด้วยใจ ไม่ทำกรรมชั่ว
อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลย
ไม่ละทางแห่งประโยชน์ที่มาถึงตามเวลา
บัณฑิตทั้งหลายเรียกคนอย่างนั้นว่า ผู้มีปัญญา ”


 

ขุ. ชา. จต?ตา ฬีส. ๒๗/๕๔๐