การเจริญกรุณาถึงขั้นสีมสัมเภท

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2558

 

 การเจริญกรุณาถึงขั้นสีมสัมเภท

            ผู้ปฏิบัติต้องทำกรุณาให้เป็นสีมสัมเภทในบุคคล 4 จำพวก คือ ตนเอง คนที่รัก คนที่เป็นกลางๆ คนที่เป็นศัตรู โดยพยายามเจริญกรุณาซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งจิตมีความกรุณาเสมอกันในบุคคล 4 จำพวกนั้น เช่นเดียวกับในเมตตาภาวนา

            เมื่อถึงขั้นของสีมสัมเภทแล้ว ก็ทำนิมิตนั้นให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ทำความเพียรมากเข้าๆ ในที่สุดก็จะบรรลุถึงขั้นฌานที่ 3 ในระบบของฌาน 4 และ ได้ ฌาน 4 ในระบบของฌาน 5 โดยทำนองเดียวกับที่แสดงไว้ในเมตตาภาวนาทุกประการ

 

----------------------------------------------------------------------------

MD 407 สมาธิ 7: สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015737136205037 Mins