พึงคบหาแต่กัลยาณมิตร

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2558

 

พึงคบหาแต่กัลยาณมิตร

 

พึงคบหาแต่กัลยาณมิตร 

             ถ้าไม่ได้ตั้งความปราถนา และสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยม ที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากที่อริยมรรค มีองค์ 8  จะเกิดได้เอง

            ยิ่งขาดกัลยาณมิตร  โลกก็จะยิ่งเลวร้ายมากขึ้น... ยิ่งมีกัลยาณมิตร  เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ โลกก็จะยิ่งสว่างไสวมากขึ้นเท่านั้น   ....เพราะ....
      (1.) การมีกัลยาณมิตร ย่อมทำให้ สัมมาทิฏฐิที่ไม่มี ก็มีขึ้น  ที่มีอยู่แล้ว  ก็ยิ่งเจริญมากขึ้น    
      (2.) การมีกัลยาณมิตร ย่อมทำให้ ความคิดชอบ ความคิดที่ดีดี ไม่เบียดเบียนใคร เป็นกุศล  ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็ยิ่งมีมากขึ้น
      (3.) การมีกัลยาณมิตร   ย่อมทำให้ การพูดที่เป็นคำจริง เป็นประโยชน์ เป็นกุศล  ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็ยิ่งมีมากขึ้น
     (4.) การมีกัลยาณมิตร   ย่อมทำให้  การกระทำทางกาย  ที่ไม่เบียดเบียนใคร เป็นกุศล  ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็ยิ่งมีมากขึ้น
     (5.) การมีกัลยาณมิตร  ย่อมทำให้ การเลี้ยงชีพโดยชอบ ไม่เบียดเบียนใคร เป็นทางมาแห่งกุศล  ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็ยิ่งมีมากขึ้น
     (6.) การมีกัลยาณมิตร ย่อมทำให้ ความเพียรที่จะละอกุศลที่มี เว้นอกุศลที่ยังไม่มี   สร้างกุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้น  เพื่มพูนกุศลที่มีอยู่แล้ว ให้มีมากขึ้น
       (7.) การมีกัลยาณมิตร   ย่อมทำให้   สัมมาสติ ความรู้ตัว ระวังการกระทำ  ที่จะไม่เบียดเบียนใคร เป็นกุศล  ที่ยังไม่มีก็มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็ยิ่งมีมากขึ้น

    (8.) การมีกัลยาณมิตร ย่อมทำให้ สัมมาสมาธิ ที่ยังไม่มีให้มีขึ้น ที่มีอยู่แล้ว ก็มีมากขึ้น

           .... มนุษย์ปุถุชนธรรมดา จึงยากที่จะ เป็นสัมมาทิฏฐิ  คิดดี พูดดี ทำแต่สิ่งดีดี ได้ด้วยตัวเอง  โลกจึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้
             ดังนั้น  พึงคบหาแต่กัลยาณมิตร   และเป็นกัลยาณมิตร  ให้แก่ตัวเอง และชาวโลก  เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และชาวโลก ทั้งในภพนี้  และภพหน้า ด้วยบารมีของพระพุทธองค์ ขอความสุขสงบ และรุ่งเรืองในธรรม  จงบังเกิดมีแก่สรรพสัตว์  ทั้งหลายด้วยเถิด....

 

 

http://book.dou.us/doku.php?id=df101:2