โลกุตตรธรรม

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2558

 

โลกุตตรธรรม

                

โลกุตตรธรรม

          พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า   โลกุตตรธรรม   ที่สามารถใช้ เป็นที่พึ่งในการกำจัดทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดนั้น เรียกว่า  นิพพาน  คือ สภาวธรรมที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่สุด   มีความสว่างที่สุด    มีความ สงบที่สุด   เมื่อใดที่เอาใจเข้าไปเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกับ  นิพพานได้ ตลอดกาล   ทุกข์ย่อมถูกกำจัดสิ้นไป  อย่างถอนรากถอนโคน

                                               

 

   (คู่มือพุทธมามกะ)
                                ฉบับ ความรู้พื้นฐานก่อนไปวัด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร