อย่าปฏิเสธบุญ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2558

 

อย่าปฏิเสธบุญ

 

อย่าปฏิเสธบุญ

บุญ
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต
ไม่ว่าจะเกิดเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
ล้วนอาศัย บุญ เป็นหลัก
การปฏิเสธบุญ คือ
การปฏิเสธความสุขความสำเร็จในชีวิตของตัวเราเอง

 

 (คุณครูไม่ใหญ่)
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐