เราจะทำให้โลกนี้สว่างได้อย่างไร?

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2558

 

เราจะทำให้โลกนี้สว่างได้อย่างไร?
 

เราจะทำให้โลกนี้สว่างได้อย่างไร?

          ผู้ที่เหมาะสมในการทำให้โลกนี้สว่าง คือ ผู้ที่ปราศจาก พันธนาการของชีวิต และทำตนให้ถึงจุดแห่งความสว่าง โดย ทำใจหยุดนิ่งจนเกิดความสว่างภายใน ซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ ใจเราจะเกิดสุขอันไม่มีประมาณ จนอยากจะทำให้ทุกคนมี ความสุขไปด้วย เพราะมองเห็นแล้วว่า บนโลกใบนี้ไม่มีอะไร ที่ทำให้มนุษย์เกิดความสุขที่แท้จริงได้ นอกจากการทำใจหยุด ใจนิ่ง การที่มนุษย์สามารถทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ คือ สิ่งที่พญามารกลัวที่สุด เพราะหากมนุษย์หยุดใจได้แล้ว เขาจะควบคุมไม่ได้ เหมือนครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติแล้วเสด็จออกผนวช พอพญามารรู้จึงเกิดความกลัวถึงขนาดเอาสมบัติจักรพรรดิมาล่อ และยื่นข้อเสนอว่า ถ้าไม่
ผนวชจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลก ที่พญามารทำ อย่างนี้เพราะเขากลัวการเสด็จออกผนวช กลัวบุคคลที่กล้า เพิกเฉยต่อสิ่งล่อลวงเหล่านี้
           จากนั้น พญามารก็ทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เจ้าชาย สิทธัตถะทำใจหยุดนิ่ง เพราะหากหยุดนิ่งได้ ท่านจะเข้าถึง ความสว่างภายใน เข้าถึงความสุขที่แท้จริง คือ เข้าถึง ปฐมฌานจนถึงพระธรรมกาย แล้วใจจะหลุดล่อนจากกิเลส ทั้งปวง พบความสุขที่แท้จริง ซึ่งสภาพใจอย่างนี้เป็นสภาพใจ ที่ทรงพลานุภาพอันไม่มีประมาณ เป็นสภาพใจที่เปี่ยมล้นไป ด้วยมหากรุณาเป็นล้นพ้น ที่จะขนสรรพสัตว์จำนวนมหาศาล ให้ข้ามพ้นจากห้วงแห่งทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เห็นแก่อุปสรรค อันใดเลย
          เฉกเช่นกัน ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เราต้อง ดำเนินรอยตามอย่างท่าน คือ ทำใจหยุดนิ่งจนเกิดความสว่าง ภายใน พร้อมกับคิดว่า เกิดมาทั้งทีต้องทำโลกนี้ให้สว่างให้ได้
โดยเริ่มจากตัวเรา เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย

 

 

 

ฉบับที่ ๑๕๔
 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘