ประเภทความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2558

 

ประเภทความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท

            ความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายเกิด(ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์) เรียกว่า สมุทยวาร และสายดับ(ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล) เรียกว่า นิโรธวารมีพระบาลีพุทธภาษิตโดยย่อ ดังนี้

1.สายเกิด

อิมสฺมึ สติ อิทํ อุปฺปชฺชติ อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ15)

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

 • เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
 • เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี
 • เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี
 • เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี
 • เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี
 • เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี
 • เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี
 • เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี
 • เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติจึงมี
 • เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส ความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้น พร้อมกองทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นประการฉะนี้

 

2.สายดับ

อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ

เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็ดับ

 • เพราะอวิชชาสำรอกดับไปโดยไม่เหลือ สังขารจึงดับ
 • เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
 • เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
 • เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
 • เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
 • เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
 • เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ
 • เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
 • เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
 • เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
 • เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ ความโศก ความคร่ำครวญ รำพัน ทุกข์ โทมนัสความคับแค้นใจก็ดับ กองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการฉะนี้

 

------------------------------------------------------------

15) สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มก. เล่มที่ 26 ข้อ 114 หน้า 203.
 

MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน