ปัญหาที่ผู้อื่นโยนมาให้คุณ

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2558

 

ปัญหาที่ผู้อื่นโยนมาให้คุณ

 

If somebody throws 
a hot taro to you , 
don't pass it on. 
Try to eat it tastefully.

เมื่อคุณได้รับเผือกร้อนมา
อย่าส่งต่อให้คนอื่น
ค่อยๆทานอย่างใจเย็นๆ
ด้วยความรู้สึกเอร็ดอร่อย

ปัญหาที่ผู้อื่นโยนมา
ให้คุณ จงอย่าโยนให้
คนอื่นต่อไป ยิ้มรับมันไว้
แล้วดับปัญหาด้วยดวง
ปัญญาอย่างมีสติและ
มีความสุข 

 

คำคมจาก ... คมธรรม