ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2548

 

ผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์

 

ถ้าเป็นผู้มีอินทรีย์สมบูรณ์

สงบยินดีในทางสงบแล้ว

จึงชื่อว่าชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ

ทรงไว้ซึ่งกายอันมีในที่สุด


ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๑

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร