อนามตธรรม

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2547

 

 

สัจจะ ความสัตย์ ๑ ธรรม ความดี ๑
อหิงสา ความไม่เบียดเบียน ๑ สัญญมะ ความสำรวมระวัง ๑
ความข่มใจได้ ๑ มีอยู่ในผู้ใด อารยชนย่อมคบหาผู้นั้น
คุณธรรมเหล่านี้ เรียกกันในโลกว่า
อนามตธรรม ( ธรรมที่ไม่ทำให้ตาย)


 

อุปสาฬหกชาดก ขุ. ชา. ๒๗/ ๑๕๒