เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถและธรรม
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังคหวัตถุ ๔
...อ่านต่อ
เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ได้เป็นผู้นำสุขมาให้แก่มหาชน เป็นผู้บรรเทาภัย
...อ่านต่อ
ขอให้สังเกตดูการส่งผลของความดีว่า ถ้าตั้งใจทำความดีอย่างจริงจัง ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ๆ
...อ่านต่อ
เมื่ออาตมาจะบวช เพื่อนหลายคนก็ตำหนิว่า มาบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มอย่างนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
คราวนี้เรามาดูกันว่า เหตุใดพระองค์จึงทรงได้ลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
ขอให้ดูพระพักตร์ของพระธรรมกายก็แล้วกัน คือ ศีรษะกับกรอบหน้าที่รับกันเหมาะเจาะดูงดงาม
...อ่านต่อ
นัยน์ตาสีดำขลับเหมือนนิล เป็นนัยน์ตาที่คมแสดงถึงความสง่างามและความมีอำนาจ
...อ่านต่อ
มีเสียงดุจพรหม คือ มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ อันได้แก่ เสียงสละสลวย ๑
...อ่านต่อ
มีคำอธิบายไว้ว่าพระพุทธองค์ ทรงมีลิ้นอ่อน กว้างและยาว จนอาจแลบลิ้นออกมา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฟันดีเยี่ยมอย่างที่กล่าวมาแล้ว และฟันทั้งหมดยังเรียบเสมอกันทุกซี่ มิหนำซ้ำยัง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฟันดีเยี่ยมอย่างที่กล่าวมาแล้ว และฟันทั้งหมดยังเรียบเสมอกันทุกซี่ มิหนำซ้ำยัง
...อ่านต่อ
คางราชสีห์เป็นอย่างไร.. บางคนคางเสี้ยม บางคนคางแหลม พวกคางเสี้ยม
...อ่านต่อ
หมายถึง มีปลายเส้นประสาทสำหรับรับรสอาหารอันดี พูดง่ายๆ ลิ้นของเราบางคนเป็นประเภทลิ้นชา
...อ่านต่อ
ที่เรียกว่าทรวดทรงดุจต้นไทรนั้น หมายความว่า กายกับวาเท่ากัน
...อ่านต่อ
มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ พูดง่ายๆ ก็คือ นอกจากกายตรงแล้ว
...อ่านต่อ
มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ หลังมือ ๒ หลังเท้า ๒ บ่า ๒ และคอ ๑ เนื่องจากนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
คนบางคนหุ่นดี รูปร่างดี แต่เข้าใกล้แล้วนึกว่าคิงคอง รูขนรูหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผิวละเอียดจนกระทั่งฝุ่นละอองจับไม่ได้ เคยสังเกตไหม
...อ่านต่อ
ก็ขออภัยนะ อย่าว่าหยาบคายเลย องคชาติคืออวัยวะเพศชาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร