โครงการที่จัดให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา มาอยู่ภายใต้ร่มเงาอันร่มเย็นเป็นสุขแห่งพระพุทธศาสนา กลายเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับการส่งเสริมในสังคมปัจจุบัน ในหลาย ๆ จังหวัดทั้งทางคณะสงฆ์และฝ่ายฆราวาสร่วมมือให้การสนับสนุน ด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีในอันจะชี้นำให้เยาวชนได้หันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยอบรมขัดเกลาให้เป็นคนดีได้ในสังคมต่อไป
...อ่านต่อ
"ฉัตรมงคล" เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี (จาก..พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕)
...อ่านต่อ
ด้วยความพร้อมใจอันเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กิจกรรมดี ๆ เป็นบุญกุศล และได้ประโยชน์จึงเกิดขึ้นมากมายในที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการสร้างความดีงามน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่าน
...อ่านต่อ
เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี พสกนิกรในพระองค์ต่างพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดียิ่งเพื่อถวายความดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ท่านกันในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ซึ่งเป็น “วันคุ้มครองโลก” พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เป็นจำนวนหลายหมื่นรูป มีเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อร่วมในงานครั้งนี้ จากทั่วประเทศจำนวน กว่า ๑๐,๐๐๐ วัด รวมไปถึงประชาชนที่หลั่งไหลมาทั่วประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกที่ตั้งใจมาอีกหลายหมื่นคน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ในการเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะพบว่าเปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งด้านดีและด้านมืด ด้านดีคือ ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น แม้จะอยู่คนละซีกโลก รวมถึงยังสามารถทำให้เราค้นคว้า และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียของมันก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นั่นคือ การก่ออาชญากรรม
...อ่านต่อ
วันสำคัญที่ประชาคมโลกต้องหันมาให้ความหมายกันอีกวันคือ ๒๒ เมษายน EARTH DAY ของทุกปี กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ถูกจัดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน ในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก ให้เกิดความน่าอยู่อาศัย รวมทั้งให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ และความหายนะต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยอีกด้วย
...อ่านต่อ
ในวันที่ 22 เมษายนนี้ จะถึง “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งมีความสำคัญและโดยอีกทางหนึ่งด้วยความตระหนักที่ว่า วันที่เป็นประดุจสัญลักษณ์ว่า โลกใบนี้กำลังจะได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความพร้อมเพรียงกันของพุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหล่านี้จะยังเรื่องราวแห่งความดีงามให้ปรากฏ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันดีงาม เป็นโอกาสแห่งชีวิตที่จะร่วมประกอบงานบุญถึง 3 บุญในวันเดียวกัน ที่ทางวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จะได้ร่วมกับพุทธบริษัท 4 ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นในวันนั้น
...อ่านต่อ
แอลกอฮอล์ในเหล้าเมื่อไหลผ่านจากปากแล้ว ก็จะถูกซึมซ่านเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว โดยแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและกระจายเข้าสู่กระแสเลือดภายในเวลาเพียง 5 นาที ก่อนจะส่งต่อไปยังเซลล์ เนื้อเยื่อ ของเหลวทุกแห่งในร่างกาย และอวัยวะต่าง ๆ ภายในเวลา 10-30 นาที ทั้งนี้จะสามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดได้ภายในเวลา 5 นาทีหลังจากเริ่มดื่ม และเริ่มก่อให้เกิดผลต่ออวัยวะทั่วร่าง กล่าวคือ
...อ่านต่อ
“พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณร จึงได้ร่วมกันจัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด แด่คณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในการจัดงานทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีและได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 11 แล้ว
...อ่านต่อ
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ในแต่ละปี สิ่งหนึ่งที่หลายส่วนงานให้ความสำคัญและเตรียมตั้งรับเพื่อให้ทุกชีวิตได้ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทยกันได้อย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เช่นกัน เพราะจากที่ผ่าน ๆ มาถือเป็นบทเรียนที่เราต้องร่วมกันหันมาทบทวนและช่วยกันป้องกัน
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่เด่นชัด ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะขอนำเสนอเพียงพระราชปณิธานที่สำคัญๆ ดังต่อไปน
...อ่านต่อ
วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
...อ่านต่อ
พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ทั้งหลาย คุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่พร้อมๆ กับพ่นควันโขมงไปทั้งบ้านอย่างมีความสุขอยู่นั้น คุณได้ก่อให้เกิดโศกนาฎกรรมอย่างร้ายแรงแก่ลูกน้อยและเด็กในครอบครัวของคุณอย่างไม่อาจให้อภัยได้ประการแรก
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ เห็นได้ชัดเจนว่าทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนามาก ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้าเฝ้าใกล้ชิดจะบอกว่า เวลาที่ไปเข้าเฝ้าถ้าเป็นคนสนิทจริงๆพระองค์จะทรงรับสั่งเรื่องงานเพียงแค่ ๑๐ ถึง ๒๐ นาที หลังจากนั้นก็จะคุยเรื่องธรรมะ
...อ่านต่อ
เหล้า น้ำทิพย์หรือน้ำพิษกันแน่
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ลึกซึ้งในการค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร
...อ่านต่อ
คุณพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พยาบาลนักสู้ผู้เข้าถึงชาวบ้านแห่งเมืองชัยภูมิ จากการทำงานหนัก เพราะคนไข้เยอะมาก อีกทั้งยังอาสาตัว เข้าทำงานช่วยเหลือสังคมหลายอย่าง
...อ่านต่อ
คนดี ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม ด้วยความรู้ ความคิด ประสบการณ์แห่งชีวิตที่อุทิศสู่คนหมู่มากในสังคมที่หลากหลายปัญหา และความสำเร็จที่เป็นไปได้บนพื้นฐานของความดี
...อ่านต่อ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙
...อ่านต่อ
มุทิตา 85 ปี พระพุทธิวงศมุนี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร