บุญสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๑๐ “กำลังใจถึงใจ” แด่คณะสงฆ์และชาวใต้
...อ่านต่อ
ยาเสพติดเป็นอุทาหรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งว่า มนุษย์ไม่สามารถกล่าวอ้างสิทธิเสรีภาพในการเสพแสวงหาความสุขได้ โดยไม่อาจรับผิดชอบต่อผลร้ายที่ติดตามมาได้
...อ่านต่อ
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณสมเด็จพระญาณวโรดม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะ รูปที่ ๙ เป็นอีกรูปหนึ่งแห่งสังฆมณฑล ที่ทรงคุณธรรมอันเลิศและดำรงประโยชน์ยิ่ง จนเป็นทีประจักษ์แจ้งให้ทราบกันในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
จากกรณีการคัดค้านธุรกิจเบียร์บริษัทใหญ่ ! บริษัทดังกล่าว..พยายามนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคมในด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงมีอยู่
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
...อ่านต่อ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น และด้วยความห่วงใยในพุทธบุตรและประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายดังกล่าว
...อ่านต่อ
การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พ่อขุนรามคำแหงใน พ.ศ. ๑๘๒๐ – ๑๘๖๐ ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาเป็นอย่างดี ต่อมาพญาลิไท
...อ่านต่อ
จากอัตราการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เฉลี่ย 58.0 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2546 เพิ่มจากปี 2532 ที่อัตราการดื่มเฉลี่ย 20.2 ลิตรต่อคนต่อปีเกือบ 3 เท่าตัว เฉพาะอัตรากาบริโภคเบียร์ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นในปี 2546
...อ่านต่อ
โครงการสร้างคนดีให้มีความรู้คู่คุณธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” และเป็นที่ประจักษ์น่าชื่นชมยินดี
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 บทความพิเศษ วันมาฆบูชา เรื่อง” มาฆบูชา สู่มหาสมาคมแห่งสันติสุขที่แท้จริง”
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติวงศ์เพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา เรืองรองความเลิศล้ำ วิชาชาญ ปราชญ์เปรื่องภาษาสาร เพริศแพร้วโดยมุ่งมั่นปณิธาน ธรรมสู่ พระ คือ รัตนะแก้ว วิชากล้า เปรียญธรรม.
...อ่านต่อ
ในการให้ความหมายเกี่ยวกับที่ว่า ความ รักเป็นอำนาจอย่างหนึ่งในจิตใจมนุษย์ ที่มีอิทธิพลมากมาย และสามารถก่อให้เกิดอารมณ์อันหลากหลายที่ตรงกันข้ามกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ
...อ่านต่อ
ครอบครัวไม่เพียงเป็นหน่วยสังคมแรกที่มีอิทธิพลต่อการทำให้คนดื่มหรือไม่ดื่มเหล้า แต่ครอบครัวยังเป็นหน่วยสังคมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการดื่มของคนในบ้าน
...อ่านต่อ
เมื่อพบหน้าใครๆ ข้าพเจ้ามักชอบตั้งคำถาม "เมื่อนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะนึกถึงอะไรในพระองค์ท่าน" ข้าพเจ้าจะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันออกไป
...อ่านต่อ
งานผลิตเครื่องดื่มประเภทเบียร์เกิดขึ้นมามากในประเทศช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือ จาก 2 โรงงานปี พ.ศ. 2535 เพิ่มเป็น 4 โรงงานปี พ.ศ. 2536 และเพิ่มเป็น 6 โรงงานในปี พ.ศ. 2537 12 โรงงานปี พ.ศ. 2539 และ 18 โรงงานปี พ.ศ. 2542
...อ่านต่อ
เทศกาลจีนมีอยู่มากมาย ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ทุกคนต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่างหยุดงาน
...อ่านต่อ
ต่อมาเวลาเวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เริ่มพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยมีพระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เป็นประธานสงฆ์ เมื่อได้เดินทางมาถึง ศูนย์กลางพิธี ประธานสงฆ์ จุดเทียน ธูป นำบูชาพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
อาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต เดิมทีพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่าจะครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพพระบรมเชษฐาให้สมพระเกียรติ
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต เดิมทีพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่าจะครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพพระบรมเชษฐาให้สมพระเกียรติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร