คุณของพระรัตนตรัย เป็นที่กล่าวขานกันมานานนับพันปี ตั้งแต่สมัยที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ในสมัยนั้นชนทุกหมู่เหล่า ทุกวรรณะ
...อ่านต่อ
ในบทแรกนี้ จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรามักได้ยินกันอยู่เป็นประจำก่อน
...อ่านต่อ
พระโพธิสัตว์ทรงทุ่มเทการสร้างบารมี ๑๐ ทัศ อย่างยิ่งยวดเป็นอสงไขย ๆ กัป ในที่สุดบารมีทั้ง ๑๐ ทัศก็เต็มเปี่ยม
...อ่านต่อ
๑. ทานบารมี สุเมธดาบสนั้นกระทำการตกลงอย่างนี้ว่า   เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน เพื่อที่จะใคร่ครวญถึงธรรมที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
 มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎจักรของโลก บางชาติก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ บางชาติก็ได้เกิดเป็นเทวดา เป็นพรหม
...อ่านต่อ
เรื่องที่น่ารู้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องกฎแห่งกรรม คือ มักเข้าใจว่า คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม
...อ่านต่อ
อย่างไรก็ตาม แม้จะกล่าวว่า กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของเหตุและผลก็ตาม  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยึดถือความเชื่อ  หรือศาสนาใดไว้เป็นที่พึ่ง
...อ่านต่อ
 อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส เพื่อการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป แต่ในการดำเนินชีวิตจริงของบุคคลทั่วไปไม่ได้ทำความดีแต่เพียงอย่างเดียวได้ตลอด
...อ่านต่อ
เรื่องชีวิตและกรรม มีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามา คนทีมองชีวิตและกรรมไม่ตลอดสาย จึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้
...อ่านต่อ
สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
...อ่านต่อ
 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
...อ่านต่อ
 หากเราลองสังเกตจะพบว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ
...อ่านต่อ
เนื่องจากกฎแห่งกรรมมีความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์จึงได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่เนื้อหากฎแห่งกรรมขึ้น
...อ่านต่อ
กฎแห่งกรรม  เป็นหลักธรรมสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดลุ่มลึกซับซ้อน
...อ่านต่อ
เมื่อได้ศึกษาถึงเรื่องของโลกและชีวิตแล้ว ทำให้เรามีความเข้าใจแล้วว่า การทำดีและทำชั่วล้วนมีผลต่ออายุมนุษย์และยังส่งผลถึงชีวิตในเบื้องหน้า
...อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มีบุตรของมนุษย์เหล่านี้มีอายุขัย ๑๐ ปี ในเมื่อมนุษย์มีอายุขัย ๑๐ ปี เด็กหญิงอายุ ๕ ปี ก็มีสามีได้
...อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๒ ฯลฯ แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๓ ฯลฯ แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๔ ฯลฯ แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๕ ฯลฯ
...อ่านต่อ
จักกวัตติสูตร ตอนการปรากฏของจักรแก้ว อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์มีความไม่แน่นอน มนุษย์สมัยพุทธกาลมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐ ปี ครั้นเวลาล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้
...อ่านต่อ
ภายหลังจากที่พรหมได้กลายมาเป็นมนุษย์แล้วดำรงชีวิตอยู่บนโลกจนหมดอายุขัย จากนั้นก็เวียนมาเกิดอีก
...อ่านต่อ
เรื่องการกำเนิดโลกและมนุษยชาติ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากการแตกทำลายของโลกคือหลังจากที่โลกถูกทำลายไปแล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล