โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ เพียงแค่การสวดมนต์ก็พ้นได้ อัศจรรย์


รัตนสูตร เป็นพระสูตรที่น้อมเอาคุณพระรัตนตรัย คือ คุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มากล่าวเป็นสัจจะ
...อ่านต่อ
มงคลสูตร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดกับการดำเนินชีวิต ๓๘ ข้อ มีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องมงคลที่มนุษย์ถกเกียงกันจนหาข้อยุติไม่ได้ จนเทวดาได้เข้าไปถามปัญหานี้กับพระพุทธเจ้าในเวลากลางคืน พระพุทธเจ้าได้ให้คำตอบว่า
...อ่านต่อ
เมื่อจะเริ่มสวดมนต์ หลังจากอาราธนาพระปริตรจบแล้วพระสงฆ์รูปที่ ๓ ก็จะกล่าวบทชุมนุมเทวดา เป็นการบอกกล่าวเพื่ออัญเชิญเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งใจฟังการสวดมนต์
...อ่านต่อ
ก่อนทำวัตรสวดมนต์ ควรอาบนํ้าชำระกายให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ ทำให้เหมือนกับว่า ขณะนั้น
...อ่านต่อ
ภาษาบาลี หรือ ภาษามคธ เป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
การสวดมนต์หรือสวดพระปริตรเป็นประจำ ย่อมส่งผลดีหลายประการ เมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวัน ย่อมเกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
เมื่อเราทำบุญที่บ้านและนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานต่างๆ หลังจากที่รับศีล พิธีกรจะกล่าวอาราธนาพระปริตรว่า "วิปัตติปฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา''
...อ่านต่อ
คำว่า "พระพุทธมนต์" หมายถึง พระพุทธพจน์อันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีปรากฏในพระไตรปิฏกบ้าง เป็นบทสวดที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง เป็นคาถาบ้าง เป็นพระสูตรบ้าง
...อ่านต่อ
เมื่อเราบูชาสิ่งใด ก็มักจะกล่าวคำบูชาด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและเป็นการน้อมกาย วาจา ใจ บูชาสิ่งนั้น ชาวพุทธเมื่อบูชาพระพุทธรูปหรือสิ่งใดก็ตาม
...อ่านต่อ
การสวดมนต์ มีมูลเหตุมาจากการทำวัตร และการทำวัตรก็มีประเพณีความเป็นมาจากธรรมเนียมการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของพุทธบริษัทในอดีต เมื่อเข้าเฝ้าต้องกราบไหว้และคอยฟังโอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติ
...อ่านต่อ
าร "'สวด'' เป็นกิริยาการท่องที่เป็นทำนอง เป็นจังหวะ ส่วน ''มนต์" คือคำสอนของพระทุทธเจ้า ที่ได้เรียบเรียงเป็นภาษาสำหรับสวดหรือสาธยาย เป็นพระสูตรบ้าง คาถาบ้าง
...อ่านต่อ
โรคหรือความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน ดังบทสวดที่ว่า "พยาธิธัมโมมหิ พยาธิง อะนะตีโต" แปลว่า ''เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้" ไม่มีใครสามารถหลีกพ้นได้
...อ่านต่อ
 โรคภัยที่กำลังระบาด ความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอ ล้วนมาจากสาเหตุในอดีต หากเราอยากแก้กรรมแต่ไม่ชอบทำความดี แล้วชาตินี้จะพ้นจากบ่วงกรรมได้อย่างไร
...อ่านต่อ