ว่าด้วยมหาปรินิพพาน                  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้                  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทห์บุตร มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี รับสั่งว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์ มากอย่างนี้ มีอานุภาพ” มากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับ
...อ่านต่อ
ได้รับความรู้ เห็นสาระสำคัญของมหาปรินิพพานสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการเผยแผ่ ด้านการวางรากฐานสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนา เป็นต้น จนเกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ศึกษาพระสูตรนี้ในประเด็นต่าง ๆ
...อ่านต่อ
๑. สร้างคน ทรงมุ่งสร้างคนที่มีคุณภาพเป็นอันดับแรก โดยทรงมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่มีบุญบารมีมาก และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับในยุคนั้น
...อ่านต่อ
พระวินัยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับฝึกหัดอบรมกุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เพราะผู้เข้ามาบวชนั้นมาจากต่างตระกูล ต่างชนชั้นต่างอัธยาศัย ต่างจิตต่างใจหากไม่มีพระวินัยควบคุมความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่สับสน วุ่นวาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธา
...อ่านต่อ
๑. ผู้นําทางการปกครอง โปรดพระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแคว้นโกศล สมัยหนึ่ง ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
...อ่านต่อ
๑. วัดเวฬุวันวิหาร.... วัดแรกในพระพุทธศาสนา โปรดพระเจ้าพิมพิสาร                 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ตำบลคยาสีสะ ตามพระพุทธาภิรมย์แล้วเสด็จจาริกไปสู่พระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ จำนวน ๑,๐๐๐ รูป ล้วนเป็นปุราณชฏิลประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อ สุประดิษฐ์เจดีย์ ในสวนตาลหนุ่ม เขตพระนครราชคฤห์นั้น
...อ่านต่อ
ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม สืบเนื่องมาจากมีพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่ง ชื่อราธะประสงค์จะบวชเป็น พระภิกษุ แต่ไม่มีภิกษุรูปใดเป็นอุปัชฌาย์ให้ทำให้ราชพราหมณ์นั้นเกิดความทุกข์ใจจนซูบผอม พระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้น จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า
...อ่านต่อ
จาตุรงคสันนิบาต ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบพระธรรมเทศนา เวทนาปริคคหสูตรโปรดทีฆนขปริพาชก จนได้บรรลุโสดาปัตติผล ส่วนพระสารีบุตรผู้นั่งถวายงานพัดอยู่ได้บรรลุพระอรหันต์แทงตลอดที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณ เมื่อดวงอาทิตย์ยังปรากฏอยู่ เสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏไปยังพระวิหารเวฬุวัน ทรงประชุมพระสาวก ได้มีสันนิบาตประกอบด้วยองค์ ๔
...อ่านต่อ
๒. การเผยแผ่ในยุคบุกเบิก ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
...อ่านต่อ
พุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรายละเอียดเนื้อหาอยู่มาก สำหรับในชั้นนี้ จะยกตัวอย่างพุทธประวัติเพียงบางช่วง เพื่อแสดงให้เห็นถึงพุทธวิธีในการเผยแผ่ธรรมะของ พระพุทธองค์ รวมถึงการวางระบบระเบียบ สร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาต่อไป แบ่ง ออกได้ ๔ ระยะ
...อ่านต่อ
พระพุทธกิจ คือ กิจที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปฏิบัติเป็นกิจวัตรหลังจากตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว
...อ่านต่อ
เพื่อศึกษาพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ตั้งแต่ก่อนประกาศพระศาสนา จนถึงการวางรากฐานองค์กรพระพุทศาสนาก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล