ธาตุที่เราจะศึกษาในบทเรียนนี้ ไม่ได้หมายถึงธาตุที่ปรากฏในตารางธาตุ ในวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาเคมี เช่น ฮีเลียม อาร์กอน ไนโตรเจน ดังที่เราเคยเรียนเคยรู้จักกันมา แต่ธาตุในที่นี้หมายถึงสิ่งที่
...อ่านต่อ
องค์ประกอบของจักรวาล
...อ่านต่อ
เรื่องจักรวาลวิทยาเป็นอจินไตย จุดมุ่งหมายของการศึกษาจักรวาลวิทยา
...อ่านต่อ
การศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ ในโลก เรียนด้วยการใช้วัตถุนอกตัวเป็นอุปกรณ์ในการทดลอง ค้นคว้าพิสูจน์ วิจัย ความรู้ที่ได้จึงมีทั้งถูกและผิด
...อ่านต่อ
วิชาจักรวาลวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะ เรื่องจักรวาลวิทยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ
...อ่านต่อ
แหล่งความรู้เรื่องจักรวาลวิทยา
...อ่านต่อ
หลักการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องสู่โลกหน้า ได้อย่างปลอดภัยและมีชัย ประกอบด้วยหลักปฏิบัติที่สำคัญ 4 ประการ
...อ่านต่อ
ประโยชน์ของความเข้าใจถูกในเรื่องโลกนี้ จะช่วยให้เราเกิดสติปัญญา อนตัวเองให้เลือกสร้างกรรมในปัจจุบันได้ดีที่สุด
...อ่านต่อ
ต้องเข้าใจหลักความจริงของชีวิตในโลกนี้ให้ถูกต้อง ต้องเข้าใจหลักความจริงของสัตวโลกสังขารโลก และโอกาสโลกให้ถูกต้อง
...อ่านต่อ
ความเชื่อเรื่องโลกนี้ โลกหน้า บุคคลในโลกนี้ มีความเชื่อที่หลากหลายตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ตามวัฒนธรรม หรือตามคำสอนของศา นาที่ตนนับถือในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความคิด คำพูด และการกระทำที่แตกต่างกัน
...อ่านต่อ
โลกนี้ โลกหน้า คือ เป็นคำที่มาจากพระไตรปิฎก ในปุพพังคสูตร อังคุตตรนิกาย ท กนิปาต เรื่องสัมมาทิฏฐิ เป็นหัวข้อธรรมแรก ในอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งหมายถึงความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิต มี 10 ประการ เรื่องโลกนี้ โลกหน้า เป็นหัวข้อหนึ่งในสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
โลก คือ ดาวเคราะห์ดวงกลมๆ ที่อยู่ในระบบสุริยจักรวาล ความหมายของโลก ในทางพระพุทธศาสนายังมีความหมายที่กว้างกว่านั้น
...อ่านต่อ
คำว่า จักรวาลวิทยา ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Cosmology ประกอบด้วยศัพท์ 2 คำ คือ คำว่า จักรวาล ซึ่งพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลไว้ว่า ปริมณฑล ประชุม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล