พระรัตนตรัย เป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย


เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง  วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ฯ ตัตระ โข
...อ่านต่อ
โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ  อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะมัญญะตะรัง ฐานัง
...อ่านต่อ
สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
...อ่านต่อ
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหว
...อ่านต่อ
พะหุง เว สะระณัง ยันติ ปัพพะตานิ วะนานิ จะ
...อ่านต่อ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
...อ่านต่อ
อะนุญญาสิ โข ภะคะวา , สามะเณรานัง ทะสะ สิกขาปะทานิ ,
...อ่านต่อ
ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ เม
...อ่านต่อ
อัตถิ  อุณหิสสะ  วิชะโย ธัมโม  โลเก  อะนุตตะโร
...อ่านต่อ
เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง วิหะระติ อิสิปะตะเนมิคะทาเย , Evam-me sutam, Ekam samayam Bhagavā, Bārānasiyam viharati isipatane migadāye 
...อ่านต่อ
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 
...อ่านต่อ
อะหัง สุขิโต โหมิ นิททุกโข โหมิ อะเวโร โหมิ
...อ่านต่อ
อัชชะ มะยา อะปัจจะเวกขิตฺวา ยัง จีวะรัง ปะริภุตตัง ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ
...อ่านต่อ
ทะสะอิเม ภิกขะเว ธัมมา, ปัพพะชิเตนะ อะภิณหัง ปัจจะเวกขิตัพพา, กะตะเม ทะสะ 
...อ่านต่อ
อะยะเมวะ อะริโย อัฎฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
...อ่านต่อ
อิมัสมิง อาวาเส อิมัง เตมาสัง วัสสัง อุเปมิ (ว่า ๓ จบ)
...อ่านต่อ
อะทาสิ เม อะกาสิ เม ญาติมิตตา สะขา จะ เม เปตานัง ทักขิณัง ทัชชา
...อ่านต่อ
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ  ตะโต วาฬะมิคานิ จะ สิริงสะเป จะ มะกะเส
...อ่านต่อ
ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิวา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ
...อ่านต่อ
ยัสมิง ปะเทเส กัปเปติ วาสัง ปัณฑิตะชาติโย สีละวันเตตถะ โภเชตวา
...อ่านต่อ
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร