รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นิทานชาดก : กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดั่งทองคำ

ชาดก 500 ชาติ

กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดั่งทองคำ

 

 
ชายชาวนาผู้ขยัน พักอยู่ ณ ชายแดนแคว้นกาสี
 
                  ในพุทธกาลสมัยนับตั้งแต่เจ้าชายเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ อุรุเวฬาเสนานิคม และออกสั่งสอน เวไนยสัตว์เผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลออกไปจากมคธรัฐจนทั่วทั้งภารตะประเทศนั้น 
 
 
พุทธสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกบวช
 
                   นับตั้งแต่นั้น ชมพูทวีปก็แตกตื่นขึ้นและยอมรับความจริงแห่งอริยสัจ จนมีกุลบุตรทุกวรรณะต่างพากันมาขอให้ทรงอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย มานพผู้หนึ่งสนใจศึกษาพระคัมภีร์และเป็นศิษย์นักบวชมาหลายศาสนา ดำรงตนอยู่ในพรหมจรรย์อย่างดีอยู่ช้านาน แต่ยังไม่อาจพบคำสอนใดให้เลื่อมใส 
 
 
กุลบุตรทุกวรรณะออกบวชในพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย
 
                    “เฮ้อ ยุบหนอ พองหนอ ใยเรายังมีกิเลสอยู่ได้หนอ เฮ้อ” “อุ๊ยตาย ดูซิขนาดเดินตามอาจารย์อยู่อย่างนั้น ยังอดเหลียวมองเราไม่ได้ เรานี่เสน่ห์แรงจริงๆ” “นี่แม่นาง ข้ามองอาหารในถาดท่านตากหากเล่า ข้าไม่ได้มองท่าน ข้าหิว”
 
 
มานพหนุ่มผู้สนใจศึกษาคัมภีร์และเป็นศิษย์นักบวชในหลายศาสนา
 
                     ครั้นเมื่อได้มีโอกาสร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสหนึ่งเข้า ก็บังเกิดจิตนิยมเลื่อมใสขึ้นทันที ความสงสัยในการเกิด การเป็นอยู่ การดับสูญ ก็กระจ่างสิ้น จนมีศรัทธาแรงกล้า ต้องการจะบรรพชาอุปสมบท  เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
 
 
มานพหนุ่มได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา
 
                   สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงโปรดให้พระอุปัชฌาย์นั้นรับไปอบรมพระธรรม แล้วให้พระวินัยต่อไป ไม่ทันครบพรรษาดี ภิกษุใหม่ที่ตั้งใจบวชนั้น ก็หมดความร่าเริงใฝ่รู้ลง เหตุเพราะหัวข้อธรรมนั้น มีมากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ เมื่อรวมกับพระวินัยอันเป็นศีลของภิกษุอีก 21,000 ข้อ
 
 
ภิกษุหนุ่มเริ่มท้อใจในหลักธรรมที่มากมายจนไม่สามารถจดจำได้หมด
 
                     ที่พระอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้จดจำเพิ่มขึ้นอีก ความมุ่งมั่นจึงกลายเป็นความห่อเหี่ยว จนถึงขั้นสมเพศตัวเองไป “เฮ้อ อนิจจาๆ ศีลมากมายถึงขนาดนี้ เราคงจะจำ ไม่ได้หมดแน่ๆ เฮ้อ เรานี่ ช่างไม่เอาไหนจริงๆ ตัดใจเสียดีกว่ากระมัง” ในที่สุดก็ถึงขั้นขนเอาเครื่องบริขารรวมทั้งพระคัมภีร์เพื่อศึกษาธรรมะทั้งหมดมาคืน ให้พระอุปัชฌาย์จาร 
 
 
ภิกษุหนุ่มได้นำเครื่องบริขารไปคืนพระอุปัชฌาย์เพื่อต้องการลาสิกขา
  
                    เพื่อกราบขอลาสิกขากลับบ้านเดิม “เหตุใดท่านจึงตัดสินใจเช่นนี้เล่า ลองไตร่ตรองให้ดีก่อนสิ” “ไม่ล่ะ พระอาจารย์หัวของกระผมไม่ไปจริงๆ ผมมันช่างไม่เอาไหน ไม่คู่ควรที่จะบวชอีกต่อไปแล้ว ขอกระผมลากลับบ้านเถอะนะพระอาจารย์”  
 
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบในความทุกข์ใจของภิกษุหนุ่มผู้ที่จะลาสิกขา
 
                    ทุกข์ตรมอันเกิดในจิตใจของภิกษุหนุ่มนั้น เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทราบสัมผัสรู้ได้ด้วยพระญาณที่ทรงโปรดเวไนยสัตว์เป็นปกติในรุ่งอรุณหนึ่ง จึงมีพระกรุณาธิคุณ ให้พระอุปัชฌาย์นำศิษย์ใหม่นั้นเข้าเฝ้า “ดูก่อนภิกษุ เหตุใดเธอจึงบอกศีลลูกศิษย์มากนักเล่า ภิกษุนี้อาจรักษาศีลได้เท่าใด ก็พึงให้เขารักษาเท่านั้นเถิด” 
 
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาให้ภิกษุหนุ่มเข้าเฝ้า
 
                    พระบรมศาสดาทรงใช้วิจารณญาณต่อผู้หมดกำลังใจด้วยวิธีผ่อนปรนง่ายๆ “ภิกษุเอ๋ย ถ้ามีศีลเพียง 3 ข้อ เธอจะรักษาได้หรือไม่” “ได้พระเจ้าค่ะ” “ถ้าเช่นนั้น เธอจงอย่าสึกเลย จงรักษากาย วาจา ใจ ไม่กระทำชั่วทั้ง 3 ข้อนี้เถิด ขอเพียงแค่ 3 ข้อนี้เท่านั้น”
 
 
ภิกษุหนุ่มร่าเริงใจในการปฏิบัติธรรมจนสำเร็จอริยมรรคเป็นอรหันต์
 
                  พุทธวาจานั้น ดุจดังแสงตะวันแหวกม่านเมฆอันดำมืดออกจากจิตใจภิกษุหนุ่ม และแล้ว ความร่าเริงในการปฏิบัติธรรมก็กลับมาอีกครั้ง ภิกษุนั้นกราบสมาทานศีล 3 ข้อ ไปปฏิบัติอย่างปลื้มปีตินับแต่นั้นมา “จากหลายหมื่นข้อ เหลือแค่ 3 ข้อ คราวนี้ไม่มีปัญหา ง่ายๆ แบบนี้เราต้องทำได้แน่ๆ ดีจังจะได้ไม่ต้องสึกด้วย”
 
 
ข่าวของภิกษุหนุ่มผู้สำเร็จอริยมรรคได้แพร่หลายไปทั่วเชตวันมหาวิหาร
 
                    ความเปลี่ยนแปลงของภิกษุใหม่ นำไปสู่ผลสำเร็จทางการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว จนสามารถประคับประคองจิตใจไปบังคับกาย ไม่ให้คิดชั่ว ทำชั่ว พูดชั่ว ได้โดยผ่องแผ้ว ไม่นานนักก็เข้าสู่มรรคผลแห่งพระอรหันต์ได้อีกรูปหนึ่ง 
 
 
สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งอาศัยทำนาอยู่ในแคว้นกาสีด้วยความประหยัดและอดออม
 
                    ข่าวของภิกษุใหม่ผู้ร้อนรนจะสึก กลับสำเร็จอริยมรรคเป็นอรหันต์ด้วยพระปรีชาสามารถของพระพุทธองค์ได้แพร่หลายไปทั่วเชตวันมหาวิหารในเวลาต่อมา “พระพุทธองค์ทรงพระปรีชาจริงๆ ทำให้ภิกษุใหม่ท่านนั้นกลับมาศึกษาธรรม ได้ จนกลายเป็นอรหันต์จนได้” “ช่างน่ายินดียิ่งนัก”
 
 
ชายหนุ่มมีความขยันขันแข็งในการไถ่ที่ทำแปลงหม่อน
 
                       เสียงสาธุการพระกิตติคุณนี้ ดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย พระบรมศาสดาปรารถนาให้สาวกทั้งหลายรู้ค่าแห่งพระธรรมมากขึ้น จึงทรงตรัสว่า “มิใช่แต่เฉพาะบัดนี้เท่านั้น ที่ภาระแม้จะมากมาย เราก็แบ่งโดยส่วนย่อยให้เป็นดุจของเบาๆ ได้ แม้ในกาลก่อน บัณฑิตได้ทองแท่งใหญ่มีค่าดุจธรรมะ หนาและหนักดังศีลของภิกษุนี้ ก็ยังแบ่งย่อยจนยกไปได้สำเร็จ”
 
 
ชายหนุ่มตกใจมากเมื่อผานไถไปกระทบกับของแข็งใต้พื้นดิน
 
                         จากนั้นจึงทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ตรัส กาญนักขันธชาดก ไว้ดังนี้ ณ ชายแดนแคว้นกาสี อันมีพารณสีเป็นมหานครนั้น กาลก่อนยังมีชายชาวนาผู้ขยันขันแข็ง หักร้างถางพงปลูกข้าวสาลี เลี้ยงตนและภรรยาอยู่อย่างประหยัดอดออม “ท่านพี่พักทานข้าวก่อนเถอะค่ะ น้องเตรียมอาหารมาให้แล้ว” “ได้จ๊ะน้องหญิง”
 
 
ชายหนุมขุดเจอทองคำแท่งใหญ่ภายใต้พื้นดิน
 
                     “อร่อยมั๊ยค่ะท่านพี่ ทานให้หมดเลยนะค่ะ” “จ้าๆ พี่จะกินให้หมดไม่เหลือข้าวสักเม็ดเลย” “โธ่ก็เราทำนาข้าวปลูกข้าวกันมาอย่างลำบากนี่จ๊ะ จะกินทิ้งกินขว้างได้อย่างไร” “เดี๋ยวท่านพี่ทานอิ่มแล้ว ไปไถที่แปลงหม่อนอีกนะค่ะ น้องมีน้ำผลไม้หวานๆ ชื่นใจ เป็นรางวัลให้ด้วยนะค่ะ” “จ้าๆ ปีนี่เราจะขยายที่นาไปทำในแปลงนั้นด้วยเลยดีมั๊ยจ๊ะ”
 
 
ชายหนุ่มคิดหาหนทางในการนำทองคำแท่งใหญ่ไปใช้
 
                      ที่ดินแปลงที่ว่านี้ แต่เดิมเป็นที่อยู่ของเศรษฐีผู้มั่งคั่งมาก่อน แต่ได้โยกย้ายหายไปนอกแคว้นนานมาแล้ว ชายชาวนาได้จัดการกับวัชพืชและสิ่งกีดขวางต่างๆ จนเรียบร้อย ก็เตรียมแอกและไถไว้พร้อม เพื่อไถพลิกหน้าดินครั้งแรกในวันต่อไป ชาวนาลงมือไถแต่เช้า จนกระทั่งบ่ายคล้อย ผานไถที่ขุดลงไปในดินก็กระแทกเข้ากับของแข็งบางอย่างในดิน
 
 
ชายหนุ่มแบ่งทองคำออกเป็น 4 ส่วน สำหรับนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ
 
                        “อุ๊ย แย่ละซิ ไปไถถูกอะไรเข้าละเนี่ย” ชายหนุ่มวางคันไถลงแล้วลงมือขุดคุ้ยดินตรงนั้นขึ้น ก็ปรากฏแสงสีเหลืองพร่างพรายขึ้นมาอย่างน่าตกตะลึง “นี่มันอะไรกันนี่ เราไปไถเจออะไรละเนี่ย น่าประหลาดใจจริงๆ ทำไม มันถึงได้มีสีเหลืองผ่องอำไพขนาดนี้เนี่ย” วัตถุแข็งนั้น แท้จริงแล้วมันเป็นทองคำแท่งใหญ่ ที่เศรษฐีฝั่งทิ้งไว้นานมาแล้วนั่นเอง
 
 
ชายหนุ่มซื้อผ้าอย่างดีมาฝากภรรยาของตน
 
                        ชายชาวนาไม่อาจยกขึ้นมาแล้วนำกลับไปที่บ้านได้ทั้งหมด จึงเอาดินฝั่งกลบไว้อย่างเดิมก่อน “โอ๊ย หนักขนาดนี้ จะเอาไปหมดได้อย่างไร ขอคิดก่อนดีกว่า ว่าจะทำอย่างไรดี เอ้ เราคนเดียวก็คงแบกกลับบ้านไม่ไหวแน่ๆ” เขาใช้เวลาที่เหลือคิดตรึกตรองอย่างรอบคอบ และหาวิธีเก็บรักษาทองคำอย่างชาญฉลาดได้ที่สุด “อืม เอาไว้ใกล้ค่ำอีกหน่อย เราค่อยมาขุดทองแท่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็แล้วกัน แล้วก็แบ่งเป็น 4 ส่วน สำหรับใช้ตามประสงค์ได้ 4 อย่าง
 
 
ชายหนุ่มออกจากบ้านไปไถนาตามปกติในทุกๆ วัน
 
                       ส่วนที่ 1 เราก็เอาไปขาย เอาไว้เลี้ยงชีวิต ส่วนที่ 2 เราก็เก็บเอาไว้ทำทุน แล้วส่วนที่ 3 นำไปทำบุญให้ทานสร้างบารมี ส่วนที่ 4 เราก็ฝังไว้เอาไว้ใช้ยามขัดสนเจ็บไข้ดีกว่าอืม เอาตามนี้แล้วกัน” จากนั้นชายหนุ่มก็ได้ตัดทองคำแท่งใหญ่ให้ย่อยออกเป็น 4 ส่วน แล้วนำกลับไปใช้ที่ส่วนได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า ในแต่ละวันทองที่ฝังไว้จะสูญหาย ที่สำคัญคือเขาไม่เคยแพร่งพรายเรื่องนี้ให้กับใครได้รู้ แม้แต่กับภรรยาของตนเอง นานวันก็ค่อยนำไปจับจ่ายซื้อของและบำรุงครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขขึ้นมาที่ละน้อยๆ
 
 
ชายหนุ่มไม่เคยแพร่งพรายให้ใครรู้ความลับเกี่ยวกับทองคำที่ตนเจอ
 
                      “ว้าว นี่มันผ้าบางพาราณสีนี่ท่านพี่ น้องอยากได้มาตั้งนานแล้ว ท่านพี่ซื้อมาให้น้องหรือค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ สามีนี่น่ารักจริงๆ เลย” “ถือเป็นของขวัญเล็กๆ น้อยๆ จ๊ะน้องหญิง น้องหญิงดูแลพี่มาเป็นอย่างดี เอาไว้วันหลัง พี่จะซื้อของสวยๆ มาฝากน้องหญิงอีกนะจ๊ะ” “จริงหรอค่ะ ท่านพี่ ขอบคุณมากนะค่ะ” พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงฐานะ ชายหนุ่ม ก็ยังขยันขันแข็งทำงานไร่นาอยู่เป็นปกติ และความลับเรื่องทองคำสูงค่าที่ฝังอยู่นั้น ก็ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้
 
 
ครอบครัวของชาวนาแม้จะร่ำรวยก็หมั่นทำบุญทุกวันเป็นปกติ
 
                       “ที่เราทำอย่างนี้ ก็เพื่อจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงกลัวภัยจากโจรผู้ร้ายยังไงล่ะ ไปๆ กันเถอะพี่โค ไปออกแรงไถนากันเถอะ ถึงจะมีทองมากมาย แต่คนอย่างเราก็ไม่เคยลืมกำพืด ตัวเองอยู่แล้ว แหม พูดแล้ว ภูมิใจตัวเองจริงๆ ฮิๆ เท่มั๊ยพี่โค” หลายปีผ่านไป จากกระท่อมเก่าๆ ค่อยๆ กลายมาเป็นคฤหาสน์ที่มีเจ้าของใจบุญสุนทานและทำงานหาเลี้ยงชีพ อย่างสุจริต ด้วยวิธีดำเนินชีวิตที่มีแบบแผนน่าเจริญรอยตามอย่างยิ่ง “ถึงเราจะสุขสบายร่ำรวยเพียงใด แต่เรื่องทำบุญทำทานนี่ เราต้องประพฤติไม่ให้ขาดนะ น้องหญิง” “ทราบแล้วค่ะ ท่านพี่ ท่านพี่เนี่ย ทั้งหล่อทั้งขยัน แล้วก็ทั้งใจดีมีเมตตา น้องปลื้มๆ ปลื้มมากค่ะ สามีใครค่ะเนี่ย” “ท่านพ่อท่านแม่ มัวแต่คุยกันอยู่ได้ เดี๋ยวชิ้นแรก ลูกเป็นคนถวายเองนะครับ” การใช้ชีวิตและการจัดการกับปัญหาทั้งหลายนั้น ควรแบ่งย่อยเรื่องใหญ่ออก เพื่อแก้ไขเป็นส่วนๆ จะทำให้สำเร็จได้ง่าย ดุจชาวนาที่จัดการแบ่งทองคำแท่งใหญ่นี้
 
ในพุทธกาลสมัย ชาวนาหนุ่ม เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า
 
 
นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ลฏุกิกชาดก ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ 

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มสกชาดก ชาดกว่าด้วยศัตรูผู้มีปัญญาดีกว่ามีมิตรโง่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โรมชาดก ชาดกว่าด้วยอาชีวกเจ้าเล่ห์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อนภิรติชาดก ชาดกว่าด้วยจิตขุ่นมัว ไม่ขุ่นมัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กาฬยมุฏฐิชาดก ชาดกว่าด้วยโลภมาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อุทยชาดก ชาดกว่าด้วยบารมี 10 ทัศ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กามชาดก ชาดกว่าด้วยกามและโทษของกาม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มณิโจรชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขันติวัณณชาดก ชาดกว่าด้วยต้องอดใจในคนที่หาคุณธรรมยาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วยธรรมะมีค่าดั่งทองคำ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กณเวรชาดก  ชาดกว่าด้วยหญิงหลายผัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วีณาถูณชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องรักคนผิด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหาโมรชาดก  ชาดกว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วินีลกชาดก ชาดกว่าด้วยการเลือกทำเลผิด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วรุณชาดก ชาดกว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาธุศีลชาดก ชาดกว่าด้วยตำราเลือกลูกเขย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อกาลราวิชาดก  ชาดกว่าด้วยไก่ขันไม่ถูกเวลา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มตกภัตตชาดก  ว่าด้วยสัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความสวัสดี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อัคคิชาดก ว่าด้วยท่านอัคคิกะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กากชาดก ว่าด้วยการผูกอาฆาต

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อินทสมานโคตตชาดก  ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กิงฉันทชาดก  ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อลีนจิตตชาดก ชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัจฉปชาดก ชาดกว่าด้วยลิงสัปดน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สุวรรณกักกฏชาดก ชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สัตติคุมพะชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องการคบหาคนพาล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สาลิเกทารชาดก ชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คุณชาดก ชาดกว่าด้วยมิตรธรรม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สูกรชาดก  ชาดกว่าด้วยสุกรท้าสู้ราชสีห์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สิคาลชาดก ว่าด้วยพราหมณ์เชื่อสุนัข

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

สีลวนาคชาดก-ชาดกว่าด้วยผู้ดื้อรั้นว่ายาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุรุงคมิคชาดก-ว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คิชฌชาดก-ว่าด้วยอำนาจบุญคุณ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วัณณุปถชาดก-ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขัลลฏิยชาดก-ว่าด้วยความลุ่มหลง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กันทคลกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มุทุลักขณชาดก ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

จันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

รุกขธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กโปตกชาดก-ชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหิฬามุขชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการคบคนพาล

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เทวธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของเทวดา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มิตตวินทุก-ชาดกว่าด้วยโทษผู้ลุอำนาจความปรารถนา

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปัณฑรกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่น

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พัพพุชาดก-ตอนที่ 2-ชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตาย

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ทุมเมธชาดก-ชาดกว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กุสนาฬิชาดก-ชาดกว่าด้วยประโยชน์ของการคบมิตร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อสาตมนต์ชาดก-ชาดกว่าด้วยมนต์มายาหญิง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

หริตมาตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีอิสรภาพ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

พระมหาสีลวะชาดก-ชาดกว่าด้วยการปรารภความเพียร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

วาตมิคชาดก-ชาดกว่าด้วยอำนาจรส

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อปัณณกธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันความผิดพลาด

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ตักกบัณฑิตชาดก-ชาดกว่าด้วยการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กัณฑินาชาดก ว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โมรณัจจชาดก ว่าด้วยผู้ขาดหิริโอตัปปะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

กากาติชาดก ชาดกว่าด้วยนางกากี

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มหากัณหชาดก-ชาดกว่าด้วยคราวที่สุนัขดำกินคน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

คิริทัตตชาดก-ชาดกว่าด้วยการเอาอย่าง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

โภชาชานียชาดก-ชาดกว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มโนชชาดก-ชาดกว่าด้วยคบคนชั่วไม่ได้ความสุขที่ยั่งยืน

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มาตุโปสกชาดก-ชาดกว่าด้วยพญาช้างยอดกตัญญู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ชาตาชาดก-ชาดกว่าด้วยภรรยา 7 แบบ 

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ปัญจาวุธกุมาร-ชาดกว่าด้วยการทำความเพียร

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

จุลลกเศรษฐี-ชาดกว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เวทัพพชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

อกตัญญุตาชาดก-ชาดกว่าด้วยคนอกตัญญู

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

เวฬุกะชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการเป็นผู้ว่ายากสอนยาก

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มาลุตชาดก-ว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

ขทิรังคารชาดก-ว่าด้วยเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

นิโครธมิคชาดก-ว่าด้วยการเลือกคบ

รูปนิทานชาดกชาดก 500ชาติ

มุณิกชาดก-ว่าด้วยผู้มีอายุยืน

คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร