วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สวมชุดขาว บูชามหาปูชนียจารย์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ

" การสวมชุดขาวมาวัด " เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม ที่บรรพชนได้ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็น ประดุจสัญลักษณ์แห่งความเคารพบูชาที่มีต่อพระรัตนตรัย และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธองค์ อย่างไม่เสื่อมคลาย

                 การสวมชุดขาวมาวัด จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิญญูชนสรรเสริญ เพราะถูกต้องตามหลักการแต่งกายที่ดี ๓ ประการ คือ มีความสะอาด ความสุภาพ และความเหมาะสม เพราะสีขาวเป็นสีที่ดูสะอาดตาและสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับการมาสั่งสมบุญกุศลภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบ เหมาะแก่การประพฤติธรรม แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา

พระผู้พลิกฟื้นวัฒนธรรมชาวพุทธ

                 พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพลิกฟื้น วัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัด ให้ยังคงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป ดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิก สร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาว มาวัดอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงปัจจุบัน

                  ด้วยเล็งเห็นว่า ถ้าชาวพุทธทุกคนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาวัด ย่อมเป็นสัญญาณอันเป็นมงคลว่า พุทธศาสนิกยังคงเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัย และ ยังคงยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนา ไปอีกนานนับพันปี

จากวัฒนธรรมชาวพุทธสู่วัฒนธรรมของชาวโลก

                  ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี ที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ทุ่มแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ด้วยความยากลำบาก เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายให้ เป็นบุญสถานที่เป็นศรีสง่าของชาวพุทธ บัดนี้ การ ก่อสร้างศาสนสถานสำคัญต่างๆ ภายในวัดใกล้เสร็จ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มหาธรรมกายเจดีย์ สภาธรรมกายสากล ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระธรรมกายกำลังจะกลายเป็น ศูนย์รวมใจของผู้มีบุญนับล้านจากทั่วโลก

                  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สาธุชนใน ฐานะเจ้าของวัดจะต้องช่วยกันสถาปนาวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมชุดขาวมาวัด เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นระบบระเบียบงดงาม และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ให้สมกับการเป็น "บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์" ของชาวโลก

                 การสวมชุดขาวมาวัดจึงเป็นบุญพิเศษจากการ เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ผู้ที่มาในภายหลังได้ยึดถือ เป็นแบบอย่าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมชาวพุทธ ที่ดีงามนี้ขยายไปทั่วโลกพร้อมๆ กับวิชชาธรรมกาย จนกระทั่งกลายเป็น "วัฒนธรรมของชาวโลก" ได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต

ตลอดเวลาการบุกเบิก สร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาว มาวัดอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงปัจจุบัน

สวมชุดขาวบูชามหาปูชนียาจารย์

                  บัดนี้ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ได้เริ่ม เปิดให้สาธุชนเข้าไปกราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ท่านคือ มหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นที่รัก และเคารพอย่างสูงสุดของเหล่าลูกหลาน และศิษยานุศิษย์ทุกคน ในฐานะที่ได้เมตตาสั่งสอนให้ได้รู้จักกับ "ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗" อันเป็น ต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่มีอยู่ภายใน ตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้

                  ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่ลูกหลานหลวงปู่ ทุกคนจะได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวทุกครั้ง ที่เข้าไปกราบไหว้ สักการะรูปหล่อทองคำของท่าน ภายใน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญู และความเคารพ ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้ครบบริบูรณ์ทั้งทางกาย วาจา ใจ อันเป็นการปฏิบัติบูชาบุคคล ผู้ควรบูชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ และเป็นมงคลชีวิต อันสูงสุดประการหนึ่งแก่ตัวเราอีกด้วย

                  จึงขอเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ทุกคน ได้ช่วยกันเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธัมมชโย ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เชิญชวนและชี้แจงให้ ผู้มีบุญที่มากราบสักการะรูปหล่อทองคำของพระเดช พระคุณหลวงปู่ ได้พร้อมเพรียงกันสวมชุดขาวเข้าสู่ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น บุญพิเศษที่จะทำให้สาธุชนทุกท่าน ได้เชื่อมสายบุญกับ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้ท่านคอยปกป้องคุ้มครอง จากภยันตราย ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ให้มลายหายสูญ ให้ชีวิตของเราทุกคนประสบแต่ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดไป และได้ติดตามหลวงปู่สร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม..

ข้อปฏิบัติในการแต่งกายเข้าสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

                 ๑. สีของเสื้อผ้า ควรเป็นสีขาวสะอาดทั้งชุด (ไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย สัญลักษณ์ต่างๆ และไม่ใช่ชุดสีครีม หรือชุดสีขาวที่ใช้มานานแล้วจนเก่าและมีสีหมองคล้ำ)

                 ๒. รูปแบบของเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ ไม่ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

                                  เสื้อ : ที่มีเนื้อผ้าบาง (จนเห็นชุดด้านใน) เสื้อรัดรูป หรือรัดอก เสื้อแขนกุด หรือแขนสั้นมาก (สั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของท่อนแขน ด้านบน) เสื้อคอกว้าง หรือคอลึก เสื้อเอวลอย หรือชายเสื้อสั้น และเสื้อจักรแก้วทุกเวอร์ชั่น

                                  กางเกง : ที่มีเนื้อผ้าบาง กางเกงขาสั้น กางเกง ๓ ส่วน กางเกงเอวต่ำ และกางเกงรัดรูป

                                   กระโปรงหรือผ้าถุง : ที่มีเนื้อผ้าบาง มีความยาวไม่ถึงครึ่งแข้ง หรือ ผ่าเหนือเข่าขึ้นไป

(หมายเหตุ : การแต่งกายมาวัดในทุกวันอาทิตย์ สาธุชนควรแต่งกายด้วย ชุดขาวดังกล่าว หรืออย่างน้อยที่สุดควรสวมเสื้อสีขาว)

อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาว

                 ๑. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

                  ๒. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม

                  ๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

                  ๔. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ

                  ๕. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง

                  ๖. ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา

                  ๗. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวม ระวังยิ่งๆ ขึ้นไป

                  ๘. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถ เข้าถึงธรรมะ ได้โดยง่าย

                  ๙. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 54 เมษายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร