วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด รุ่นที่๑

บทความพิเศษ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

         ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท "ยุวชนรอบวัด" รุ่นที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยหลักสูตรตามพุทธวิธี ที่จะช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม มีความรักและความเคารพศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นการ ปูพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธที่ถูกต้อง ดีงาม ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน เดือนตุลาคมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย

        การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๕-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี จากทั้งหมด ๘๕ โรงเรียน เข้ารับการอบรมและบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการนี้รวมทั้งสี้น ๑๒๐ รูป และได้จัดให้มีพิธีบรรพชาขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และ ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งหลังจากเข้ารับการบรรพชาแล้ว สามเณรทุกรูปได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อการสอนที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจิตใจที่ผ่องใส อันเป็นทางมาของสติปัญญา ที่เฉียบแหลม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จทั้งในทางโลกและ ทางธรรมต่อไป นอกจากนี้สามเณรส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์ภายใน จากการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้า จนก่อให้เกีดความเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องกฎแห่งกรรม ที่ช่วยให้ เกิดความเกรงกลัวต่อผลของการทำบาป และก่อให้เกิดอุปนิสัยที่รักในการสั่งสมบุญและสร้างความดีให้ยี่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้สามเณรที่ผ่านการอบรมทุกรูป เป็นผู้ที่ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ อีกด้วย

  

         การบรรพชาในครั้งนี้ ยังช่วยให้สามเณรทุกรูป มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนเอง ด้วยการปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกีดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยหล่อหลอม ให้สามเณรธรรมทายาททุกรูปมีความสามัคคี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหมู่คณะได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้เยาวชนผู้ผ่านการอบรมทุกคน สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติสืบต่อไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร