วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระธรรมทายาททุกหมู่บ้านทั่วไทย ออกพรรษา .กับกฐิน. และเดินธุดงค์

บทความพิเศษ

เรื่อง : จันทร์ซีโร่

 

 

พระธรรมทายาททุกหมู่บ้านทั่วไทย

ออกพรรษา .กับกฐิน. และเดินธุดงค์

 

        มนุษย์เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะว่ามนุษย์คือกลไกสำคัญ ในการดำเนินไปของสังคมโลก และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสมดุล แก่สรรพชีวิตตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงมุ่งให้ความสำคัญ แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ

        นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ วัดพระธรรมกาย ถือกำเนิดขึ้นจากการสถาปนาศูนย์กลางแห่งการ พัฒนาคุณภาพมนุษย์ ในนาม ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติ ธรรมŽ บนพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจำนวน ๑๙๖ ไร่ เหนือสนามบินดอนเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๖ กิโลเมตร นำโดยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติธรรม และมุ่งที่จะเผยแผ่สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้คนในสังคม ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มบุกเบิกสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ก็ได้ดำเนินโครงการ พัฒนาทางด้านจิตใจ ด้วยการจัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งนับวันมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการ ก่อสร้างถาวรวัตถุตลอดจนขยายพื้นที่ เพื่อรองรับการขยายตัวของงานฝึกอบรม

        จนต่อมา ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมŽ ได้รับการสถาปนาเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ภายใต้การปกครองของการคณะสงฆ์ไทย ในนาม วัดพระธรรมกายŽ อันเป็นธรรมอุทยานของชาวพุทธ เป็นวัด ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา โดยการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การ อบรมประชาชนตามพุทธวิธี เช่น โครงการอบรม ธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปหลายโครงการ โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฯลฯ

 


 

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพระธรรมกายก็คือ

การสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี

โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา

สืบชาติ สืบศาสนา

        การอบรมศีลธรรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับวัดพระธรรมกาย เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพระธรรมกาย ก็คือ การ สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้คนเป็นอันมาก แม้ว่าในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ คนจะมีทัศนะว่า ศาสนธรรม คำสอนเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจก็ตาม แต่โครงการ ต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าพระพุทธธรรมคำสอนมิใช่เป็นเพียงความรู้ที่อยู่ในตำรา แต่สามารถนำมาปฏิบัติและก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทุกกาลสมัย

 

 

        โครงการของวัดพระธรรมกายที่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากที่สุดโครงการหนึ่ง ก็คือโครงการ อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่อง ปีละ ๒ ครั้ง ในภาคฤดูร้อนและในฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยอาศัยหลัก ความก้าวหน้าทางวัตถุควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านจิตใจŽ

 


 

รับกฐิน แล้วออกเดินธุดงค์

        การบวชพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานี้ ไม่เพียงที่วัดพระธรรมกายเท่านั้นที่มีผู้สมัครเข้ามาบวชและอบรมเป็นจำนวนมาก แต่ตามวัดและศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งศูนย์อบรมประจำจังหวัด ก็มีผู้สมัครเข้ามาบวชเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน

        ภาพของกุลบุตรที่พากันมาบวช เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้พบเห็น ที่จะจารึกเหตุการณ์ครั้งนี้ให้เป็นความประทับใจไปตลอดกาลนานแล้ว ยังถือเป็นการฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ เพราะโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย มีวัตถุประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาส ศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต อย่างถูกต้อง กระแสธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้แผ่ปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้สมกับชื่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองŽ และเมื่อธรรมทายาทเข้ารับการอบรม ตลอดพรรษาจนถึงวันมหาปวารณา และออกพรรษาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม เรียบร้อยแล้ว พระธรรมทายาทแต่ละศูนย์ทั้งในส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับถวายกฐินอันเป็น กาลทาน จากนั้น ก็จะออกเดินธุดงค์แสดงเพศแห่ง พรหมจรรย์ เพื่อฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งต่อไป

 

 

ก้าวย่างที่หยัดสู้ มุ่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

        ที่ผ่านมา การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาทแต่ละศูนย์ สร้างความประทับใจและตื้นตันใจแก่ผู้คน ที่มีจิตใจดีงามทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเส้นทาง ที่พระธุดงค์ยาตราไป ทั้งสองข้างทางมีประชาชนหลายเพศหลายวัยมารอรับ มีทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ พ่อค้าประชาชน และผู้ใช้แรงงาน หลากหลายสาขาอาชีพ ภาพเหล่านี้ช่วยจรรโลงศรัทธาแก่ชาวพุทธ ให้มีความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

        ดังนั้น พระธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจะร่วมเดินธุดงค์ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ จึงเป็นซูเปอร์มังค์ (Super Monk) อีกรุ่นหนึ่ง ที่จะช่วยกันสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่มหาชน และช่วยกันพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งเพื่อเป็นศูนย์รวม แห่งศรัทธาประดุจครั้งสมัยพุทธกาลต่อไป

ขออนุโมทนาสาธุการ

        กล่าวได้ว่า โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย สามารถดำเนินการมาได้ด้วยดี นับตั้งแต่เริ่มโครงการ และประสบความสำเร็จอย่าง งดงาม ก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ประเทศ ชาติบ้านเมือง ตลอดจนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบอนุโมทนามายังท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ตลอดจนเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ให้การ สนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยมาโดยตลอด ขอเกียรติคุณความดี ตลอดจนคุณธรรมอันสูงส่งของทุกท่านดังกล่าว จงปรากฏเป็นที่ยกย่อง และเป็นที่อนุโมทนาสาธุ การทั้งแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดไปเทอญ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 122 เดือนธันวาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร