วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย มหาทานบารมี เส้นทางอันพิสุทธิ์

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 
 

 

ตักบาตรพระ ๑ ล้านรูป ๗๖ ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

มหาทานบารมี เส้นทางอันพิสุทธิ์

 

          หากเรามีศรัทธาแรงกล้าในการสร้างบารมี วิธีการและเส้นทางในการสร้างบารมีย่อมปรากฏอย่างแจ่มชัด ราวกับบังเกิดขึ้นตรงหน้า แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริง หนทางการสร้างบารมีย่อมเลือนราง ยากจะก้าวเดินมุ่งตรงสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้ได้

          เฉกเช่น โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในปีนี้ ทำให้เราตระหนัก ว่างานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นงานใหญ่ ไม่อาจทำให้ลุล่วงได้เพียงลำพังคนเดียว กลุ่มเดียว หรือองค์กรเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของเหล่าพุทธบริษัท ๔ พร้อมใจทำกันทั้งทีม สัมฤทธิผลแก่พระพุทธศาสนาจึงจะบังเกิดขึ้นอย่างมั่นคงถาวร

 


           มหากุศลที่ได้จากการจัดพิธีตักบาตรพระ ให้เป็นมหาสังฆทานนั้น มากมายอย่างที่จะนับจะประมาณมิได้ ไม่อาจคิดค้นด้นเดาหรือคิดคำนวณได้ด้วยเทคโนโลยีใด ๆ

           ดังนั้น ภาพ ๆ หนึ่งที่เห็นนั้นดีกว่าคำบรรยาย เป็นล้าน ๆ คำ เช่นภาพความประทับใจของโครงการ ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปในเดือนนี้ ซึ่งจัดขึ้นในหลายจังหวัด คือก้าวเดินที่มั่นคงต่อไปของยอดนักสร้างบารมี สิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งกว่าพันธสัญญา เป็น ยิ่งกว่าสายใยบุญบารมีที่คอยเชื่อมโยงความรู้รักสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั่วทุกสารทิศให้บังเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นกระแสความตื่นตัวในการสร้าง ความดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสังคมยุคปัจจุบัน

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จ.เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จัดขึ้น ณ ถนนหน้าที่ว่าการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 
 

  งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยความร่วมมือ จากคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด เครือข่ายโรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ธนาคาร สหกรณ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมจักรยาน กลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้าน เครือข่ายคุณธรรมสร้างสำนึกความเป็นไทย สมาคมวิชาชีพครู สมาคมอาสาสมัคร องค์กรพลังมวลชนประชาชนทุกหมู่เหล่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ธุดงคสถาน ล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สมาคมรวมใจล้านนา เด็กดี V-Star โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนเครือข่ายคุณธรรมปทุมรัตนากร อำเภอดอยสะเก็ด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป ณ ถนนธนาลัย หน้าสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงราย มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

 
 

       พิธีตักบาตรครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายอำเภอป่าแดด นายอำเภอแม่ลาว นายอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาล เมืองเชียงราย ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย กองพันทหารราบที่ ๓ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายราษฎร์ ประชานุเคราะห์ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย เด็กดี V-Star ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดเชียงราย สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๓๐๐ รูป จ.ลำพูน

          เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๓๐๐ รูป จัดขึ้น ณ ถนนรอบเมือง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย แยกสะพานท่านาง อ.เมือง จ.ลำพูน พิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีอาจารย์คณิต ไชยลังการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก เป็นผู้แทน นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 
 

                ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูปในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เครือข่ายกัลยาณมิตรภาคเหนือ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร โรงเรียนบ้านห้วยไซ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา โรงเรียนอุโมงค์ โรงเรียนทาขุมเงิน วิทยาคาร โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จ.ปราจีนบุรี

          เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป จัดขึ้น ณ ถนนเจ้าสำอาง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พิธีตักบาตรในครั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 
 

           งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี พระธรรมทายาทโครงการ อุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอกบินทร์บุรี บริษัทห้างร้านต่าง ๆ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย โรงเรียนกบินทร์วิทยา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โรงเรียนเจียหมิง โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยาการ กองพันเสนารักษ์ที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด ชมรมกัลยาณมิตรปราจีนบุรี สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดปราจีนบุรี สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมบัณฑิตรัตน์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป จังหวัดขอนแก่น

          เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป ณ ถนนหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายธรรมยุต พระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี กัลฯกฤษณ์ ผิวอ่อน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง
 

                ความสำเร็จของงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูปในจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนสนามบินขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร์ ค่ายสีหราชเดโชชัย สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จ.นครสวรรค์

                เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนโครงการใหม่ ตลาดธีระชัย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดย ได้รับความเมตตาจากพระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายโสภณ ชุ่มชูจันทร์ นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำแสดงตน เป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 
 

           ความสำเร็จของงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดย การนำของพระครูนิยุตธรรมศาสน์ เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย พระธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยในจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์กัลยาณมิตรอำเภอบรรพตพิสัย สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สถานีตำรวจภูธรอำเภอบรรพตพิสัย เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ คณะเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานและประชาชนชาวบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 97 พฤศจิกายน ปี2553

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร