วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

เรื่องเด่น

เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก
The World Buddhist Outstanding Leader Award Ceremony

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

     โลกยังคงไม่มืดมน ตราบเท่าที่ยังมีผู้จุดประทีปธรรมส่งต่อกันไปไม่ขาดสายนับเนื่องกันมาประมาณ ๒,๖๐๐ ปีแล้วที่พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยืนหยัดอยู่ด้วย      แรงศรัทธา และจะส่งต่อความสว่างเรื่อยไปอย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าโลกใบนี้จะสว่างไสวทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เฉกเช่นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 


   ในวันนี้นอกจากเราจะได้จุดโคมมาฆประทีปนับแสนดวงแล้ว ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสำคัญ คือ พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ น้อมถวายแด่หลวงพ่อธัมมชโย โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว  เป็นผู้แทนในการรับมอบ

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก
    
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์  แห่งโลก (ยพสล.) จัดพิธีมอบ รางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Outstanding Leader Award) อย่างเป็นทางการ เมื่อ วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบรางวัล

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก


   การจัดงานในครั้งนี้ ดร.อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และให้กำลังใจแก่ผู้นำชาวพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ ที่เสียสละอุทิศตน ปกป้อง สนับสนุน และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมฉลองเทศกาลมาฆบูชาแห่งชาติด้วย

 

พิธีมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก


    ส่วน นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก กล่าวว่า ผู้ที่รับรางวัลผู้นำพุทธโลกในครั้งนี้ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งพระภิกษุ บุคคล และองค์กร โดยมีผู้เข้ารับรางวัล ๑๗๘ ท่าน จาก ๒๘ ประเทศ และหนึ่งในนั้นก็คือ พระเทพญาณมหามุนี    (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


    รางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Leader Outstanding Award) เป็นรางวัลสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในเทศกาลมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสร้างผู้นำ ประชาชน และเยาวชนที่เป็นต้นแบบด้านศีลธรรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำชาวพุทธ ทั้งพระภิกษุ และฆราวาส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาจากคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลาของการดำเนินการ และความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การมอบรางวัลในวันนี้ มีกรรมการบริหารองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จาก ๑๐ ประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเป็นพยานในพิธี

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

 

    พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของ พระเทพ-ญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เมตตาส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ธรรมะยังภาคพื้นโอเชียเนีย จนเกิดความตื่นตัวด้านการศึกษาค้นคว้างานวิชาการพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ พระปลัดสุธรรม  สุธมฺโม (ปัจจุบันคือพระครูวิเทศสุธรรมญาณ) และคณะกัลยาณมิตร ในนามผู้แทนมูลนิธิ ๖๐ ปี ธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (สถาปนาโดยพระเทพญาณมหามุนี) ทำพิธีลงนามสนธิสัญญาร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เมอเรย์ เรย์ หัวหน้าภาควิชาเทววิทยาและศาสนา ผู้แทของมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาพระพุทธ-ศาสนา ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก เมือง    ดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ มี  นักศึกษาผู้สนใจค้นคว้าวิชาการด้านเทววิทยาและศาสนาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยโอทาโกยังไม่เคยมีการสอนวิชาพระพุทธศาสนามาก่อน 


     ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ จึงน้อมถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นสักขีพยานในการทำความดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา.. 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๗ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร