วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

เรื่องจากปก
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 


อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ร่วมจิตนบบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

 


    การสร้างพระมหาเจดีย์หรือศาสน-สถานโดยทั่วไปนั้น นอกจากจะถือว่าเป็นพยานวัตถุแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชนทั่วไปที่ได้มาสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นอนุสติให้รำลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย ดังเช่น การสถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ซึ่งเริ่มการก่อสร้างและดำเนินไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยพลังศรัทธา พร้อมทั้งยังมีการ   เดินธุดงค์ธรรมชัยของพระภิกษุกว่าหนึ่งพันรูป เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน  ณ พระมหาเจดีย์อีกด้วย 

 

 

กตัญญูบูชา สถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว


    พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยอันชุ่มเย็น    ณ บ้านแก่งหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บัดนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี และเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์รองรับการสถาปนาพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว         

    การสถาปนาพระมหาเจดีย์แห่งนี้     เริ่มจากการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เล็งเห็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ว่า พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้าง           ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีแห่งนี้ จักเป็นศูนย์กลางแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมทั้งภายในประเทศและเชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน       คือ ประเทศเมียนมาร์ และขณะเดียวกัน        ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ซึ่ง   ถือกำเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี จะมีอายุวัฒนมงคลได้ ๗๔ ปี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม จึงสมควรที่แผ่นดินอันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จักเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว            อันศักดิ์สิทธิ์ ไว้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของ    ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศสืบไป 

 

 

ด้วยพลังศรัทธา ร่วมสถาปนาให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


    หลังจากวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เริ่มประกอบพิธีตอกเสาเข็ม โปรยทรายและทอดผ้าป่าสามัคคีแล้ว ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม คณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า    พันรูปยังเดินธุดงค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว อีกด้วย ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ       ไปประดิษฐานในพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุที่พระเดชพระคุณ           พระเทพญาณมหามุนีกราบไหว้บูชาอยู่ทุกค่ำคืน 


    สำหรับการเดินธุดงค์ในวันนี้มี  ๒ ช่วง    คือ ช่วงที่ ๑ เริ่มเดินจากวัดเทวสังฆาราม             (วัดเหนือ) ไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี ระยะทาง ๕.๓ กิโลเมตร ช่วงที่ ๒ เริ่มเดินจากหน้าทางเข้าศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีไปยังศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร   


    นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม จะมีพิธีถวายพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสถานที่ประกาศธรรม เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าต่อไป 

 

พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
บังเกิดขึ้นภายในเวลาเพียง ๓ เดือน
และจะสถิตอยู่เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของมหาชนชาวพุทธ
ตราบนานเท่านาน

 

 

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) พร้อมคณะสงฆ์เดินทางไปวางดวงแก้ว 
และเทฐานรากเพื่อสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


    การสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์  (หลวงพ่อทัตตชีโว) ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธาของชาวโลกทั้งหลายแล้ว ยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย อีกด้วย

 

 

    นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามหากผู้มาถึงสถานที่  แห่งนี้ได้พลิกผันชีวิตไปสู่หนทางอันประเสริฐ ได้เข้าถึงเส้นทางสว่างในกลางตน เข้าถึง     พระธรรมกายภายใน อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลย่อมบังเกิดแก่ผู้ร่วมสถาปนาตลอดไปตราบนานเท่านาน

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร