วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันสมาธิโลก วันแห่งเกียรติยศ ของวงการพระพุทธศาสนาไทย

ทบทวนบุญวันสมาธิโลก
เรื่อง : แป้นแก้ว

 

วันสมาธิโลก วันแห่งเกียรติยศ ของวงการพระพุทธศาสนาไทย

วันสมาธิโลก วันแห่งเกียรติยศ ของวงการพระพุทธศาสนาไทย,เนื้อนาใน,อยู่ในบุญ

     วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา เมื่อพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการและพุทธบริษัททั้งหลาย ไปร่วมเป็นประจักษ์พยาน ในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๐ ณ วัดพระธรรมกาย ในวันสมาธิโลก วันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐วัดทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ทุกพิธีกรรมนำมาซึ่งความปลื้มปีติ และเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัท ๔ ที่หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมประกาศความสำคัญของการศึกษา พระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก

 

ปีติใจ สร้างบุญใหญ่ตั้งแต่เช้า
    พิธีกรรมในวันนี้เริ่มขึ้นในช่วงสาย ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีกิจกรรมบุญตามลำดับดังนี้ สวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล สวดธรรมจักร ทำสมาธิภาวนา บูชาข้าวพระและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

เชิดชูเกียรติวีรบุรุษ    แห่งกองทัพธรรม
    ในภาคบ่ายมีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ซึ่งในปีนี้มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๒๘ รูป พิธีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ให้เกียรติไป
เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วยพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และเหล่าพุทธบริษัทจากทั่วประเทศ ได้ร่วมเป็นประจักษ์พยาน

 

        ในความสำเร็จของพระภิกษุผ้สูอบได้เปรียญธรรมทุกท่าน คือบุคคลสำคัญที่จะนำความรู้ทางภาษาบาลีออกไปเทศนาสั่งสอนญาติโยม ยิ่งมีผู้ศึกษามากเท่าไรย่อมช่วยขยายพระสัทธรรม คำสอนของพระพุทธองค์ให้กว้างไกลไปสู่ดวงใจชาวโลกมากขึ้น ซึ่งบนเส้นทางการศึกษาพระบาลีต้องใช้ความเพียรพยายาม ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และมั่นคงในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่จึงจะกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งให้สำเร็จ ด้วยเหตุนี้พระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติให้สมเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนา

 

           เพื่อเป็นการประกาศเจตนาในการเผยแพร่ พระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกล พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก และหลังจากผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกแล้ว สามเณรอดิศักดิ์ จันทร์ศรี เป็นผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ท่ามกลางความชื่นชมและปีติยินดีของพุทธบริษัททั้งหลาย

 

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย เป็นผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค กล่าวสุนทรพจน์

 

     เปรียญธรรม ๙ ประโยคขึ้นกล่าว สุนทรพจน์ระดับโลกแล้ว สามเณร อดิศักดิ์ จันทร์ศรี เป็นผู้แทนสามเณร
วัดพระธรรมกายขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ท่ามกลางความชื่นชมและปีติยินดี ของพุทธบริษัททั้งหลาย

 

รายนามพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. พระมหาสมพร ธัมมทีโป วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
๒. พระมหาอุทัย เตชธัมโม วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
๓. พระมหาสมพงษ์ กิตติปัญโญ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
๔. พระมหากฤษฎา ปุณณชิ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
๕. พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๖. พระมหาวัฒนา ธัมมานุสารี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๗. พระมหากิตติณัฏฐ์ สุกิตติเมธี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
๘. พระมหาฐานันดร์ สุทธิญาโณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๙. พระมหาปรีชา กิตติเมธี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๑๐. พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
๑๑. พระมหาพีระพงษ์ วิญญุวังโส วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
๑๒. พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๓. พระมหาสุวรรณ สุวัณณรังสี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๔. พระมหาพันนา วชิราลังกาโร วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
๑๕. พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
๑๖. พระสมพร ป. ยโสธโร วัดเสนาสนาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗. พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๘. พระมหาสิริวัง ปัญญาวุฑโฒ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
๑๙. พระมหานพรุจ พันธุ์เปี่ยม (สามเณรนาคหลวง) วัดจองคำ ???จ.ลำปาง
๒๐. พระมหาวิภู เยี่ยมชื่น (สามเณรนาคหลวง) วัดจองคำ ???จ.ลำปาง
๒๑. พระมหาจักรพงศ์ คำยอดใจ (สามเณรนาคหลวง) วัดศรีมูลเรือง จ.เชียงใหม่
๒๒. พระมหาวีระนิต อภิธัมโม วัดนาหลวง จ.อุดรธานี
๒๓. พระมหาโกรศชนรรทน์ สุเมธโส วัดบูรพาพิทยาราม จ.จันทบุรี
๒๔. พระมหาวุฒิพงษ์ กิตติปัญโญ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
๒๕. พระมหากิตติ กิตติโก วัดธัญวารี จ.สุพรรณบุรี
๒๖. พระมหาพงศ์ศิริ ปัญญาวชิโร วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
๒๗. พระมหาทิวา กัมมสุทโธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
๒๘. พระมหาปริทัศน์ วรกิจโจ วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี

 

 ประกาศเกียรติคุณยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่น
    ในโอกาสนี้ หน้าประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธศาสนา ไทยยังได้บันทึกเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่นแห่งสังฆมณฑล ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระมหาเปรียญธรรมทุกรูป ในพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่สำนักเรียนบาลีที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเล่าเรียนภาษาบาลี รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้สร้างเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต

 

มหาสังฆทานมหาปีติ

   พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ และ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้พิธีถวายมหาสังฆทาน ๑,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๘ และพิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๒๘

  ในพิธีคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลเมตตา มาเป็นเนื้อนาบุญให้เหล่ากัลยาณมิตรผู้รักในพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งความปลื้มปีติอย่างสุดซึ้ง ที่ได้โอกาสน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง และเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นยังเป็นดั่งคำมั่นสัญญาของพุทธบริษัททั้งหลายในการสืบทอดพิธีกรรมสำคัญให้คงอยู่ต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในวันแห่งเกียรติยศเป็นประจำทุกปี

 

 หนุนแรงใจช่วยครูใต้

    ภายหลังพิธีถวาย มหาสังฆทานเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๐ ครั้งที่ ๙๓ เพื่อ สนับสนุนส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคน

 

 เส้นทางการศึกษาพระบาลี เส้นทางแห่งการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

   เหตุการณ์สำคัญในวันแห่งเกียรติยศ สร้างมหาปีติให้บังเกิดแก่ทุกท่านอย่างท่วมท้น ยิ่งกว่านั้นคือความมั่นใจและภาคภูมิใจในเส้นทางการศึกษาพระบาลี ที่พร้อมสร้างเพชรน้ำเอกประดับวงการพระพุทธศาสนา และรักษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมมือกันเผยแผ่ให้เป็นที่แพร่หลาย ขยายสู่นานาอารยประเทศ อีกทั้งยังเป็นการร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาจากภัยคุกคาม ด้วยการรวมพลังพุทธบริษัท ๔ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ด้วยเหตุนี้พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก จึงเป็นพิธีกรรมสำคัญ เป็นการยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่ง และเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อวงการ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร