วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินสัมฤทธิ์นานาชาติ ๗ ประเทศ ๑๕ วัด

ทบทวนบุญ
เรื่อง : นพ.พรชัย พิญญพงษ์

กฐินสัมฤทธิ์นานาชาติ ๗ ประเทศ ๑๕ วัด

“กฐิน” เป็นบุญพิเศษ เป็นกาลทาน ซึ่งในแต่ละปี
วัดหนึ่งทำได้แค่ครั้งเดียว คือ ตั้งแต่วันออกพรรษาไปแล้ว
จนถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เท่านั้น

                   ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ มูลนิธิธรรมกายได้ถวายกฐินสัมฤทธิ์นานาชาติใน ๗ ประเทศ ๑๕ วัด พร้อมกับมีกิจกรรมบุญพิเศษในประเทศนั้น ๆ ในช่วงเวลาของการทอดกฐินด้วย อาทิ การบูรณะพระเจดีย์ที่กำลังจะจมลงในแม่น้ำอิรวดี ประเทศเมียนมา, การบรรพชาหมู่เยาวชนในประเทศอินเดีย, การเปิดตัวหนังสือคู่มือสอบ World-PEC ภาษาเบงกาลีในประเทศบังกลาเทศ, การประชุมใหญ่องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกในประเทศศรีลังกา และการตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

 

กฐินสัมฤทธิ์ประเทศเนปาล (๑ วัด)
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

             คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำโดยพระกิตติสโก ดุรการาชศากยะ และคณะกัลยาณมิตร นำโดยอาจารย์มาลินี อาจบำรุงจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาลร่วมถวายบริวารกฐินแด่วัดจารุมาติ กรงุ กาฐมาณฑุ โดยมีพระอาจารย์ตะปัสสี เจ้าอาวาสวัดจารุมาติ เป็นผู้รับบริวารกฐินในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นกฐินสัมฤทธิ์ปีที่ ๒ ติดต่อกัน

                  วัดจารุมาติเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ในวัดมีเจดีย์สร้างโดยเจ้าหญิงจารุมาตี ธิดาพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งอภิเษกสมรสกับเจ้าชายแห่งเนปาล หลังจากพระสวามีสวรรคต พระองค์เสด็จออกบวชเป็นภิกษุณีและสร้างพระเจดีย์ดังกล่าว ต่อมา พระเจดีย์ถูกทิ้งร้าง บริเวณโดยรอบกลายเป็นที่จอดรถที่เลี้ยงวัว พระอาจารย์ตะปัสสีจึงเข้ามาพัฒนาจนกระทั่งพระเจดีย์จารุมาติกลายเป็นเจดีย์หลักของประเทศรองจากพระเจดีย์สยมภูวนาถและพระเจดีย์โพธินาถ

 

กฐินสัมฤทธิ์ประเทศเมียนมา (๕ วัด)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ / วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม และวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

             คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายถวายบริวารกฐินวัดในประเทศเมียนมา จำนวน ๕ วัด พร้อมมอบปัจจัยบูรณะพระเจดีย์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ในภาคเช้าโดยมีพระมหาคมสัน ธมฺมาสนฺโน, นพ.พรชัย พิญญพงษ์ คุณลลิตภัทร เจนจบ และคณะร่วมถวายบริวารกฐิน ณ วัดปะเอ๊าะ มัณฑะเลย์

             ในภาคเย็น คณะกัลยาณมิตรจากมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะจากองค์การพุทธโลกเดินทางไปมอบปัจจัยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม ณ กระทรวงศาสนาและวัฒนธรรม กรุงเนปิดอว์ เพื่อบูรณะพระเจดีย์ริมแม่น้ำอิรวดี ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะปรักหักพังและกำลังทรุดตัวลงในแม่น้ำ โดยมีพระมหาเถระเมียะจ้าวซายาดอว์ จากมัณฑะเลย์, ดร.นีนีเอ้ รองประธานองค์การพุทธโลกจากเมียนมา ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

                 วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายนำโดยพระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน ถวายบริวารกฐิน ณ วัดชเวปีตา กรุงย่างกุ้ง

               วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระมหาคมสัน ธมฺมาสนฺโน ถวายบริวารกฐิน ๒ วัด คือ วัดเมียะจ้าว เมืองมัณฑะเลย์ และวัดยินเง เมืองทวาย คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพรและคณะ ถวายบริวารกฐิน ณ วัดชเวจินเมืองมัณฑะเลย์

 

กฐินสัมฤทธิ์ ประเทศกัมพูชา (๔ วัด)
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

             คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำโดยพระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน, พระสุขจันทร์ อติสุโข, คุณสุนีย์ สัจจาไชยนนท์, คุณกฤตยา ดีแหบและคุณจันทิพา วานิชกุล ร่วมกันถวายกฐินสัมฤทธิ์แด่ ๔ วัด ในประเทศกัมพูชา ได้แก่ วัดบึงคะน้า จังหวัดโพธิสัตว์ วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดพระตะบอง วัดเทพศรัทธาราม จังหวัดกอนดาล และวัดราชโบว์ จังหวัดเสียมราฐ

             พิธีทอดกฐินจัดขึ้นที่วัดสุวรรณภูมิจังหวัดพระตะบอง โดยมีเจ้าอาวาสจากทั้ง ๔ วัด เป็นตัวแทนรับกฐิน และมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาจากจังหวัดต่าง ๆ ไปร่วมงานหลายร้อยคน

            การทอดกฐินในปีนี้ยังมีตัวแทนเยาวชนกัมพูชาเป็นประธานกฐินด้วย ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกัมพูชารุ่นใหม่ให้สนใจทำความดี เข้าวัด สร้างบุญกุศลอีกด้วย

 

กฐินสัมฤทธิ์ ประเทศอินเดีย (๑ วัด)
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

            พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ในวันนี้จัดขึ้นที่วัดธรรมทีปะ (แสงประทีปแห่งธรรม) ในรัฐตรีปุระซึ่งเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดียในวันเดียวกันนี้ พระ รศ. ดร. ธัมมปิยะ เจ้าอาวาส, พระเขมาจารา ผู้ประสานงานจัดพิธีบรรพชาหมู่เยาวชนอินเดีย ๓๒ คนโดยกราบอาราธนาพระวิเทศภาวนาจารย์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีคณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย ได้แก่พระสมาน ฐานสโม, พระวีเลป ปวิชฺโช และคณะผู้แทนองค์การพุทธโลก ได้แก่ นพ.พรชัย พิญญพงษ์, ดร. ไล้ เก็ต ยง, คุณรัชฎารักษ์ อุเทนและคุณนภาพร บุญญรัตนสิริ ร่วมพิธีกรรม

             งานนี้มีชาวพุทธในท้องถิ่นเข้าร่วมงานกว่า ๕,๐๐๐ คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรรพชาหมู่แล้วเป็นพิธีทอดกฐิน

              ในภาคค่ำมีการแสดงธรรมตามด้วยการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

กฐินสัมฤทธิ์ ประเทศบังกลาเทศ (๑ วัด)
วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

              กฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดสุดาจัน หมู่บ้านเราจันแคว้นจิตตะกอง บังกลาเทศ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน โดยมีสมเด็จบันสิริ มหาเถโร รองสังฆนายก เป็นประธานสงฆ์ คุณรัชฎารักษ์อุเทน เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำถวายผ้ากฐิน และคณะผู้แทนจากองค์การพุทธโลก ได้แก่ นพ.พรชัย พิญญพงษ์, ดร. ไล้ เก็ต ยง, คุณนภาพร บุญญรัตนสิริ ร่วมถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน

            พิธีทอดกฐินในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยความราบรื่น แม้ว่ามีความขัดแย้งในพรมแดนระหว่างรัฐยะไข่ของเมียนมา และแคว้นจิตตะกองของบังกลาเทศในเรื่องของโรฮีนจาที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลก และมีแนวโน้มจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนา ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งก็ตาม

            ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีเปิดตัวหนังสือคู่มือสอบตอบปัญหา World-PEC ที่เรียบเรียงโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) แปลเป็นภาษาเบงกาลีโดยคุณมิถิลา โชว์ดรี คุณซาบุจ บารัว ซึ่งคาดว่าจะจัดสอบในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

กฐินสัมฤทธิ์ ประเทศศรีลังกา (๒ วัด)
วันเสาร์ที่ ๒๘ / วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

           พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ติดต่อกัน พิธีจัดขึ้นที่วัดกัลปิติยะปูรณะ เมืองมาตะเล โดยมีพระอนุรุทธะ มหาเถโรเจ้าอาวาส เลขาธิการองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกพร้อมคณะสงฆ์ร่วมพิธีรับกฐิน นอกจากนี้ยังมีคณะจากมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งนำโดยพระสมาน ฐานสโม, นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การพุทธโลก พร้อมด้วยเครือข่ายกัลยาณมิตรจากดูไบ และคณะสาธุชนขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก มาเลเซีย ร่วมสนับสนุนการทอดกฐินครั้งนี้

           การจัดงานทอดกฐินในครั้งนี้ จัดร่วมกับกิจกรรมใหญ่ประจำปีขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกคือ การประชุมใหญ่องค์กรยุวพุทธสงฆ์โลกครั้งที่ ๑๔ ซึ่งมีพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมใหญ่สำนักงานรัฐมนตรีภาคกลาง เมืองแคนดีศรีลังกา โดยมีมหานายกสยามวงศ์อัสกิริยาเป็นประธาน พร้อมด้วยพระมหาเถระจากหลายนิกาย พิธีปิดงานได้รับเกียรติจากนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกามาเป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์

            วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐มีพิธีทอดกฐิน ณ วัดอนุรุทธะ เมืองมาตะเลและพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์

 

กฐินสัมฤทธิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (๑ วัด) วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

          คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนำโดย นพ.พรชัย พิญญพงษ์, คุณศักดิ์-นฤมล -โสมรวี สุทธิพงษ์คูณ, ดร. เขมิกา วรสันต์โต และคณะกัลยาณมิตรจาก DOU รวม ๔๘ ท่าน ร่วมกันถวายบริวารกฐิน ณ วัดมหันตเสตุการาม

         นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีพระอาจารย์ใหญ่ ดร. มหาบัวคำ สาริบุตร รองประธานศูนย์องค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ผู้รับผิดชอบการศึกษาคณะสงฆ์ลาว เป็นประธานในพิธีพระบุญทวี วิไลจักร กรรมการบริหารองค์การพุทธโลก เป็นผู้ประสานงาน

           ในโอกาสนี้ยังมีพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุแด่วัดจำนวน ๒๕ วัด และถวายมหาสังฆทาน ๒๘ วัด นับเป็น ๓ พิธีใหญ่ในคราวเดียวกัน

            กฐินสัมฤทธิ์นานาชาตินอกจากเป็นบุญพิเศษกาลทานแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายของคณะสงฆ์และองค์กรพุทธเถรวาทด้วยกันดังวาทธรรมที่ว่า “พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว” คณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพที่ร่วมบุญกฐินสัมฤทธิ์ทั่วโลกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร