วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนามาฆบูชา เทศกาลแห่งแสงสว่างของมนุษยชาติ

อนุโมทนามาฆบูชา
เทศกาลแห่งแสงสว่างของมนุษยชาติ
 

          วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ พุทธศาสนิกชนร่วมกันระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาด้วยการให้ทาน รักษาศีล และ เจริญสมาธิภาวนา ด้วยว่าเป็นปฐมเหตุแห่งวันนี้เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น ๔ ประการ คือ มีการประชุมพระภิกษุ ๑,๒๔๐ รูปโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน พระภิกษุที่มาประชุมกันนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระภิกษุที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ทั้งสิ้น มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และวันที่มาประชุมกันนั้นเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ท้องฟ้าสว่างไสว ด้วยแสงจันทร์นวล

        ในค่ำคืนนั้นโลกมิได้สว่างด้วยแสงจันทร์เพียงอย่างเดียว หากแต่สว่างด้วยธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนคือ "โอวาทปาติโมกข์" ซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระอรหันต์ทั้ง ๑,๒๕๐ องค์ล้วนเป็นผู้เข้าถึงความสว่างที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้ก่อนใคร เหล่าพระอรหันตสาวกของพระพุทธองค์จึงเป็นผู้นำประทีปธรรมไปสู่ใจชาวโลกอีกทอดหนึ่ง ประทีปธรรมดวงนี้จึง เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเดินทางในวัฏสงสารอันยาวไกล 

 

ตักบาตรตอนเช้า

          เมื่อท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเรื่อเรือง ด้วยแสงตะวันยามอรุณ สาธุชนสวมชุดขาว นับหมื่นคนเดินทางหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ จุดหมายอยู่ที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ หลายท่านออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันส่าง สองมือหอบหิ้วอาหารคาวหวานที่เตรียมมาสำหรับใส่บาตร เดินสู่ลานพิธีด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบาน

         พระภิกษุ-สามเณรร่วม ๑,๐๐๐ รูป เดินเรียงรายเป็นทิวแถวเพื่อรับบาตร สี เหลืองของผ้ากาสาวพัสตร์เรืองรอง ภาพที่ เห็นทำให้ใจมีปีติ ยกไทยธรรมขึ้นจบ อธิษฐานเหนือศีรษะ ก่อนวางลงในบาตร ด้วยการนอบน้อม ความตระหนี่ถูกตัดขาดออกจากใจ แสงตะวันเรืองมิใช่ปรากฏเฉพาะที่ขอบฟ้าเท่านั้น หากยังทอแสงเจิดจ้าที่กลางใจของท่านทานบดีในฐานะ ทายก ทายิกาด้วย 

 

ปฏิบัติธรรม

         เมื่อตักบาตรเรียบร้อยแล้วใจของทุกคนต่างอิ่มเอมชุ่มชื่นด้วยบุญที่เกิดจากการให้ หลังจากนั้นลาธุชนมุ่งหน้าสู่สภาธรรมกายสากล เพื่อร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า เสียงสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยดังกังวาน เสียงที่เปล่งจากใจที่ชุ่มชื่นอยู่ในบุญ หล่อหลอมกล่อมเกลาให้ทุกท่านมีจิตใจที่นุ่มนวล เยือกเย็น เตรียมพร้อมสำหรับการฝึกใจ

           เวลา ๐๙.๓๐ น. หลวงพ่อธัมมชโย ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี เมตตานำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ให้ถึงความสว่างภายใน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อันเป็นต้นแหล่งแห่งความสว่างอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นทั้งที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ และที่ตื่น

             จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นพิธีถวายสังฆทาน จากนั้นสาธุชนรับประทานอาหาร กลางวันในระหว่างนั้นเวลา ๑๒.๑๕-๐๓.๐๕ น. เป็นรายการพิเศษสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลโล่ พระราชทาน-โล่เกียรติยศ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 

 

พิธีมอบโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ ๒๑

          ภาคบ่าย เป็นพิธีมอบโล่พระราชทานโล่-เกียรติยศ และทุนการศึกษาให้กับผู้ได้รับรางวัลการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ ๒๑ เริ่มเวลา ๑๓.๒๐ น. พิธีอัญเชิญ "โล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ" เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางสาธุชนร่วมงานนับแสนคน ครั้งนี้มีทั้งหมด ๑๙ โล่ แบ่งเป็นประเภทบุคคล ๗ โล่ และประเภททีม ๑๒ โล่

          ต่อมา ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ กล่าวรายงานถึง ความสำเร็จของโครงการที่ทำมาถึงปีที่ ๒๑ มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด กว่า ๑๐ ล้านคน จากนั้นอาราธนาหลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์ มอบโล่พระราชทานและโล่ เกียรติยศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศผู้สนับสนุนโล่เกียรติยศได้เดินทางมามอบโล่ด้วยตนเอง จากนั้นหลวงพ่อทัตตชีโว และ ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล

         หลวงพ่อทัตตชีโวกล่าวให้โอวาทสรุปความว่า คนเราชีวิตจะเจริญก้าวหน้าได้มีเหตุใหญ่ๆ คือ ๑. มีความรู้ดี ๒. มีความสามารถ นำความรู้ไปใช้งานได้จริง ส่วนข้อ ๓. ต้องมีศีลธรรมกำกับใจ เพราะ คนมีความรู้ไม่มีศีลธรรมกำกับใจก็เป็นอันตราย จึงได้คิดนำหลักธรรมะของมงคลชีวิต ๓๘ ประการที่บรรพบุรุษไทยใช้เป็นหลักสอนในการดำเนินชีวิตมากว่า ๗๐๐ ปี มาเผยแผ่โดยผ่านการตอบปัญหาธรรมะ ด้วยวิธีปฏิบัติให้ได้จริงตามหลักมงคลชีวิตคือ ๑.ตั้งใจเรียน ๒.เคารพครูบาอาจารย์ เพื่อให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้และคุณธรรมได้

          ดวงประทีปแห่งธรรมะได้ถูกจุดขึ้นแล้วในกลางใจของเยาวชน และครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทางหน้า ด้วยการอ่านหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการ ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและสว่างไสว ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ ๒๑ มีเยาวชนได้ รับความสว่างจากธรรมะกว่า ๔ ล้านคน จาก ๑๓,๐๐๐ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้หนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ฉบับ กรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหนังสืออ้างอิง 

 

ลำดับโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๑ 

๑. โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศ ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ 
ผู้รับโล่ นนอ.พิทักษ์ อรุณลวัสดิ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ 
ผู้อัญเชิญ สว.ชงค์ วงษ์ขันธ์
ประธานอนุกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา

๒. โล่เกียรติยศ ฯพณฯ ดร.ออสกา อารีอาส
H.E. Dr. Oscar Arias
อดีตประธานาธิบดีคอลตาริกา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลลาขาสันติภาพ ปี 1987
Former President of Costa Rica, Nobel Peace Laureate 1987 
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์ 
ผู้รับโล่
อาจารย์อุทวน สุนิพันธ์  โรงเรียนเรือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้อัญเชิญ สว.กำพล ภู่มณี ประธานอนุกรรมาธิการศาสนา ในคณะกรรมาธิการ
การมีส่วนรวมของประชาชน วุฒิสภา 

๓. โล่เกียรติยศ คุณมารไก อองโตนิโอ โรดเกส ติอาล Mr. Marco Antonio Rodrigues Dias
อดีตผู้อำนวยการส่วนการสีกษาขั้นสูง สำนักงานยูเนสโก ปารีส ผู้ช่วยพิเศษมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส Former Director of the Higher Education Division of Unesco in Paris, Special Assistant for the United Nations Univer¬sity
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ผู้รับโล่ นางลาวสุมามาลย' รอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ผู้อัญเชิญ นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

๔. โล่เกียรติยศ ดร.โรเบิรต มูลเล่อร' Dr. Robert Muller
อธิการบดีเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติเพื่อสันติภาพ
Chancellor Emeritus United Nations University for Peace 
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมสีกษาตอนปลาย 
ผู้รับโล่
นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิวรรฌธนะ  โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้อัญเชิญ พลอากาศเอกวีระวุธ ลวะเปารยะ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด 

๕. โล่เกียรติยศ คุณมิทเซล โกลด' Mr. Mitchell Gold G.A.
ทูตวิสามัญประจำองค์การลหประชาชาติรองประธานภาคพื้นอเมริกา- เหนือ สมาคมนักการศึกษาสากล
เพื่อสันติภาพ U.N. Special Envoy Vice President, North America Affairs International Association of Educators for World Peace
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้รับโล่
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกริกเทมินทร์ โรงเรียนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ 
ผู้อัญเชิญ พันเอกมณี จันทร'ทิพย์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๑ จังหวัดยะลา

๖. โล่เกียรติยศ ดร.สุนิตา คานธี Dr. Sunita Gandhi 
ประธานสภาการศึกษาโลก President, The Council for Global Education
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ผู้รับโล่
เด็กหญิงฌัฏฐชา จันทโรภาสเจริญ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ
ผู้อัญเชิญ พันตำรวจเอกพรเทพ จันทร์เหลือง ผู้กำกับอำนวยการ 
สำนักงานกำลังพลตำรวจแห่งชาติ 

๗. โล่เกียรติยศ องค์กังเซนลามะ T.Y.S. Lama Gangchen 
ประธานองค์กรลามะกังเซนเพื่อลันติภาพ ประเทศอิตาลี President,
Lama Gangchen World Peace Foundation 
มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ผู้รับโล่
เด็กหญิงน้ำพลอย ร่มแก้ว โรงเรียนโลมาภานุลสรณ์ กรุงเทพฯ 
ผู้อัญเชิญ นาวาอากาศโทฐานันดร ประทีบทอง 
ผู้บังคับกองพันที่ 9 กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพมหานคร 

๘. โล่เกียรติยศ คุณอโศก มาน ศากยะ Mr. Ashok Man Shakya 
ประธานองค์กรยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศเนปาล President,Young Men Buddhist Association
of Nepal 
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
ผู้รับโล่
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม 
ผู้อัญเชิญ นางสาวประนอม เอื่ยมประยูร  ผู้แทนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๙. โล่เกียรติยศ คุณเนมศิริ มูทูกุมาร Mr. Nemsiri Mutukumara 
ประธานผู้ก่อตั้งองค์การยุวพุทธศาสนิกลัมพันธ์แห่งโลก Founding President of the World Fellowship
of Buddhist Youth
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้รับโล่
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ 
ผู้อัญเชิญ นางสาววิภารัตน์ เพ็งสอน ผู้แทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

๑๐.โล่เกียรติยศ ดร.อัลเฟรโด สเฟียร์ ยูนีส Dr.Alfredo Sfeir - Younis
ผู้แทนพิเศษธนาคารโลก ประจำลหประชาชาติ Special Representative of the World Bank
to the United Nations
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น 
ผู้รับโล่
โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพๆ 
ผู้อัญเชิญ นายชุมพล ยอดเจริญ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอคลองหลวง 

๑๑. โล่เกียรติยศ ดร.ออเดร กิตากาวา Dr. Audrey Kitagawa
ที่ปรึกษา สำนักงานเลขาธิการเรื่องเด็กและปัญหาขัดแย้งทางอาวุธ แห่งสหประชาชาติ
Advisor, Office of the Special Representative of the Secret-ary-General for Children
and Armed Conflict at the United Nations.
มอบรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้รับโล่
โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี 
ผู้อัญเชิญ นายธรรมนูญ สร้อยเพชร ศึกษาธิการอำเภอคลองหลวง 

๑๒. โล่เกียรติยศ ดร.คาร์ลอล อัลเบอร์โต เอมีเดียโต Dr. Carlos Alberto Emediato
นักการศึกษา ประธานผู้ก่อตั้งเครือข่ายการศึกษาแห่งโลก Educator, GlobalNet
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผู้รับโล่
โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ 
ผู้อัญเชิญ นายบุญว่ง ล้อประกานต์สิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

๑๓. โล่เกียรติยศ ดร. นีน่า ลินน์ มีเยอร์ฮอฟ Dr. Nina Lynn Meyerhof
ประธานองค์กรยุวชนโลก President, Children of The Earth
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคกลาง 
ผู้รับโล่
โรงเรียนรอตเสวกวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้อัญเชิญ นายถาวร ชัยจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

 ๑๔. โล่เกียรติยศ ราชินีนานา อาพีดู Queen Nana Apeadu 
ราชินีแห่งแคว้นอบูรี ประเทศกานา Queen of Aburi, Ghana 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคใต้ 
ผู้รับโล่
โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง 
ผู้อัญเชิญ ผศ.สุรทิน เปรื่องเวทย์
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑๕. โล่เกียรติยศ คุณเฌา โรเบโต้ เดอ เอารูโช่
Mr.Joao Roberto de Araujo

ประธานผู้ก่อตั้งโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสันติภาพ ประเทศบราซิล
Founder Ribeiao Preto pela paz, Brazil 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคเหนือ 
ผู้รับโล่
โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 
ผู้อัญเชิญ นางทัศนีย์รัตน์ แววสว่างวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สถาบันราชภัฏลำปาง

๑๖. โล่เกียรติยศ คุณซิโมน รามูร์นูลูร์ Ms. Simone Ramounoulou
ประธานองศกรวิลลิสฮาร์มาน เฮาส์ องค์กรสนับสนุนการศึกษาและ วัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ
Executive Director of Willis Harman House 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้รับโล่
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร 
ผู้อัญเชิญ นางพงษ์ลัดดา ป้านสุวรรณ  อาจารย์คณะวิทยาการการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

๑๗. โล่เกียรติยศ คุณจีออรา อับบราฮัม และคุณริยาร์ด กับบา 
Mr. Giora Abraham and Mr. Riad Kabha

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการร่วม องค์กรลันติภาพ ยิว-อาหรับ แห่ง จีแวท ฮาวิว่า ประเทศอิสราเอล
Executive Director and Co-Director General of the Jewish- Arab Center for Peace
at Givat Haviva 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นประจำภาคตะวันออก 
ผู้รับโล่
โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ผู้อัญเชิญ นายพลกฤษณ์ กิจประชากร ประธานกรรมการ บริษัทครีเอทิฟ คร๊าฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

๑๘. โล่เกียรติยศ คุณเจฟฟรี่ ไรส์ Mr. Jeffry Reiss
ทูตพิเศษ องค์กรโรตารื่สากลเพื่อสันติภาพ Special Ambassador, Rotary International Peace 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ 
ผู้รับโล่
โรงเรียนนารายณ์วิทยา จังหวัดลพบุรี 
ผู้อัญเชิญ ดร.รณยุทธ์ จิตรดอน อุปนายกสมาคมที่ปรึกษาธุรกิจไทย 

๑๙. โล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์สตีเฟน โรเบิร์ต การ์ตัน  Professor Stephen Robert Garton
คณบดีคณะศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ Dean, Faculty of Art, University of Sydney 
มอบรางวัล โรงเรียนดีเด่นระดับอนุบาล 
ผู้รับโล่
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้อัญเชิญ นายสมควร วานิชสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัทคริสตอล ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป

 

สร้างพระบูชาพระคุณท่าน ทดแทนพระคุณยาย

          เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. หลวงพ่อธัมมชโยเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี สาธุชนผู้มีใจผ่องใส ให้โอกาสเติมบุญบารมีกับตนเองอีกครั้ง ด้วยการถวายปัจจัยเพื่อสร้างพระธรรมกายประจำตัวถวายแด่ พระสังฆาธิการ ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งสร้างลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมกันได้คราวละนับล้านคน ดวงบุญที่สว่างไสวเกิดขึ้นในใจสาธุชนอีกครั้ง

 

มาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

               พิธีในภาคค่ำเริ่มต้นขึ้นหลังจากการเจริญพุทธมนต์ รัตนอัฐิธาตุคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เสร็จสิ้นลง สาธุชนได้เดินทางจากบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายสู่ลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์อีกครั้ง

          สายลมเย็นพัดพาไอแดดอ้าวให้คลายตัวลงอย่างรวดเร็ว สาธุชนนั่งผ่อนคลายอิริยาบทหลังโคมประทีปรอคอยพิธีจุดประทีปบูชามาฆฤกษ์ระหว่างนั้นขบวนเกียรติยศของท่านประธานโคมเอกพิเศษสุด คุณอัมพร กิ๊บส์ ได้เดินเข้าสู่ลานธรรมตรงไปยังแท่นโคมเอกพิเศษด้วยความสง่างาม ผ่องใส น่าอนุโมทนาบุญยิ่งนัก

            หลังจากนั้นหลวงพ่อธัมมชโยเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดไฟฤกษ์ บูชาพระ รัตนตรัยและนำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา

               เมื่อผืนฟ้าถูกห่มคลุมด้วยรัตติกาล พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเป็นเอกอยู่บนฟ้า องค์พระธรรมกายเจดีย์สว่างไสวเป็นเอกอยู่เหนือผืนดินอันศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกล่าวเชิญผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์

              หลวงพ่อธัมมชโยจุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้หลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อจุดต่อให้กับตัวแทนอุบาสก หลังจากนั้นคณะสงฆ์นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

               หลังจากการเวียนประทักษิณแล้ว หลวงพ่อธัมมชโยนำกล่าวคำอธิษฐานและ เรียนเชิญประธานโคมเอกทุกท่านจุดโคมมาฆประทีป ขณะเดียวกับที่ท่านสาธุชนต่างพร้อมใจกันจุดโคม ประทีปเบื้องหน้าของตน ความสว่างไสวเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วลานธรรม พริบตาเดียวลานดินผืนกว้างก็กลายเป็นทะเลประทีป กว้างไกลสุดสายตา ภาพแห่งความปีตินั้น ติดตาตรึงใจไปตราบนานแสนนาน

 

มาเถิด เรามา ต่อเติมความกระจ่างตา ต่อประกายเทียนให้เป็นดวงชวาลา
เป็นธรรมกายสว่างไสว ขับความมืดมิดให้หมดไป อาบท้องฟ้าให้เป็นสีทอง
คือธรรมกายสว่างไสว ขับความมืดมิดในใจ อาบชีวิตให้เป็นสีทอง
 

 

แสงสว่างของมวลมนุษยชาติ

          จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แสงสว่างจากพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาส้มพุทธเจ้า ประทานโอวาทปาติโมกข์ เมื่อครั้งพุทธกาล ยังคงส่องสว่างเป็นแนวทางและหลักในการดำเนินชีวิตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่พระอรหันต์ จากพระอรหันต์สู่ชาวโลก จากใจหนึ่งสู่อีกใจหนึ่งอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในค่ำคืนของมาฆปุรณมีนี้ ความสว่างของจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์ ความสว่างขององค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ และความสว่างของโคมประทีปนับหมื่นดวงที่จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกว่า ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นแสงสว่างของมวลมนุษยชาติ อย่างแท้จริง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร