วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตอกเสาเข็มมหามงคลต้นสุดท้ายสร้างอาคารภาวนา พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

                   วันนี้ เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูกทุกคนได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ พร้อมใจกันมาอัญเชิญเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายอาคารภาวนา ที่ได้เดินมหากุศลกันมาอย่างพร้อมเพรียง ด้วยอาการที่ร่าเริงเบิกบานใจ ดุจนักรบกองทัพธรรม ที่ยาตราเข้าสู่สมรภูมิด้วยความอาจหาญร่าเริง

                   ในวันนี้ เราจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมที่สำคัญ คือ การตอกเสาเข็มมหามงคลต้นสุดท้าย เพื่อสถาปนาอาคารภาวนา สำหรับศึกษาวิชชาธรรมกาย ถ้าหากไม่มีเสาเข็มต้นนี้ อาคารภาวนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

                   อาคารภาวนาหลังนี้ มีความสำคัญมาก จะเป็นสมรภูมิรบกับข้าศึกศัตรูที่แท้จริง คือ กิเลสอาสวะ และพญามาร ที่รบกันด้วยบุญญานุภาพ โดยอาศัยวิชชาธรรมกาย ที่จะไปเชื่อมวิชชากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพื่อสานต่องานที่แท้จริง คือ งานปราบมาร เพื่อขจัดกิเลสอาสวะที่เป็นต้นแหล่งผลิต เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ นี่คือภารกิจหลักที่สำคัญที่สุด

                   งานปราบมารนี้ เราไม่ทำไม่ได้ ไม่ทำก็ต้องตกเป็นบ่าวเป็นทาสของเขา แพ้เขาหมด ถ้าสู้หนึ่งชนะหนึ่ง สู้ร้อยชนะร้อย สู้ทั้งทีมชนะทั้งทีม สู้ทั้งหมดชนะทั้งหมด งานสู้ศึกภายในนี้ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราได้ตั้งใจมาเกิดเป็นมนุษย์ แรกเริ่มเดิมทีนั้น มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือ เพื่อทำหยุดทำนิ่งมุ่งเข้าไปสู่ภายใน แล้วก็ต้องทำเป็นทีมด้วย ทำตามลำพังไม่ได้ และอีกงานหนึ่ง คือ งานหยุดใจ เพื่อสอนชาวโลกให้หยุดตาม ถ้าสองประสานงานก็สำเร็จ

                   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับงานที่แท้จริง แล้วก็จะได้ขยายสิ่งที่ชาวโลกขาดแคลน คือวิชชาธรรมกาย ซึ่งเงินทองก็ซื้อไม่ได้ ทรัพย์ภายนอกไม่ว่าจะมีค่ามากแค่ไหนก็ตาม จะเป็นสมบัติบรมจักรพรรดิ ก็ไม่อาจจะซื้อเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ หรือจะแลกเปลี่ยนกับธรรมะภายในก็ไม่ได้ เพราะการที่จะรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ในการเรียนรู้ อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด คือ พระธรรมกาย ซึ่งเราต้องลงมือปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ เมื่อเราเข้าถึงได้ ก็สามารถจะไปเรียนรู้ได้

                   ดังนั้น หลวงพ่อจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ลูกทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกาย จะได้ไปศึกษาความรู้แจ้งภายใน ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป และสิ่งนี้ อันที่จริงเป็นหน้าที่หลักของลูกทุกคน ที่จะต้องทำให้สมบูรณ์ เป็นกรณียกิจที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ปฐมชาติ และเป็นกรณียกิจของมวลมนุษยชาติทั้งหลายด้วย หากใครเกิดมาแล้ว ได้ทำกรณียกิจนี้ให้สมบูรณ์ ถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และได้ชื่อว่าเป็นผู้สมหวังในชีวิต

                  ลูกทุกคน มีศักดิ์ศรีของนักรบกองทัพธรรมเท่าเทียมกัน เราเกิดมาทำงานของผู้รู้ เพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แท้จริง แต่ละคนล้วนมีประวัติ ศาสตร์ชีวิตอันยาวนานมาก จนกระทั่งเราลืมความสำคัญของตัวเราไปแล้ว ว่าเรายังมีงานที่สำคัญรอคอยอยู่ เป็นงานกอบกู้วิกฤตในจิตใจของมวลมนุษยชาติ งานกอบกู้ธาตุธรรม ที่จะต้องมาผนึกพลังกันทำงาน ณ ที่ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นที่ชุมนุมของผู้รู้ ที่รวมนักรบกองทัพธรรม ผู้มีอุดมการณ์ มีมโนปณิธานเดียวกัน มีจิตใจเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง ที่จะร่วมทำศึกสงครามภายในด้วยกัน

                  ที่ตรงนี้ จะเป็นสมรภูมิที่จะเปิดศึกสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่แท้จริง หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ยุติไปแล้ว ในยุคสมัยของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สงครามโลกครั้งที่ ๒ คือ สงครามภายในนี้ กำลังจะเกิดขึ้นอีก ใครได้มาร่วมกรำศึก ในคราวนี้ ได้สนับสนุนอุปถัมภ์งานที่แท้จริง ถือว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริง เป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีมาก

                  เพราะบุญที่เกี่ยวเนื่องกับการทำภาวนา ศึกษาวิชชาธรรมกาย ทำใจหยุด ใจนิ่ง เพื่อจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี้ เป็นสุดยอดแห่งบุญ และเป็นสุดยอดแห่งมหัคคตกุศลทั้งหลาย ไม่ว่าเราจะทุ่มทุนไปอีกเท่าไรจะต้องใช้กำลังทรัพย์มากแค่ไหน จะทุ่มกำลังคนไปสักเท่าไร ก็ไม่เพียงพอที่จะไปแก้ไขกิเลสอาสวะในจิตใจของมวลมนุษยชาติได้ นอกเสียจากเราจะไปขจัดให้ถึงต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ ต้นของพญามาร ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา อุปสรรค และความทุกข์ทรมานทั้งหลาย ถ้าดับต้นเหตุได้ สันติสุขที่ แท้จริงจะบังเกิดขึ้น ถ้าสงครามภายในยุติ สงครามภายนอกจะยุติตามไปด้วย แล้วทุกอย่าง ก็จะยุติด้วยธรรม เป็นความยุติธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์

                  วันนี้ ลูกทุกคนได้ร่วมกันสถาปนาศาสนสถาน ที่เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่สำหรับศึกษาค้นคว้าวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นวิชชาชีวิตที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะสิ่งนี้จะเป็นศูนย์รวมศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติ ที่ประเสริฐยิ่งกว่าศาสตร์ใดๆ ในโลก และก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเรา และชาวโลกทั้งหลาย

                  บุญที่ลูกได้ทำในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งบุญ เพราะเป็นบุญหลักที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ เราคือ ผู้บุกเบิกสถาปนาอาคารภาวนา ที่หาทำได้ยากในโลก หากไม่มีวิชชาธรรมกายบังเกิดขึ้น ก็จะไม่มีอาคารหลังนี้เกิดขึ้น นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐของเรา ที่ได้มีโอกาส สร้างบุญใหญ่กันในคราวนี้

                  แม้เราจะมีทรัพย์นับพันล้าน แสนล้าน ถ้าหากเราไม่มีโอกาส เราก็ไม่อาจเป็นเจ้าของบุญได้ แต่ตอนนี้ลูกทุกคนได้เป็นเจ้าของบุญอันแท้จริงแล้ว เป็นผู้ได้รับอานิสงส์อันไม่มีประมาณ เพราะบุญนี้จะทำให้ชีวิตของลูกทุกคนรุ่งเรืองสว่างไสว เราจะได้ที่สุดของทุกสิ่ง ที่สมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสอง คือสมบัติภายนอก และสมบัติภายใน ได้ที่สุดแห่งโลกียสมบัติ และโลกุตตรสมบัติ
โลกียสมบัติ คือ สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เป็นสมบัติอจินไตยตามใจปรารถนา เหมือนผู้มีบุญในกาลก่อน โลกุตตรสมบัติ คือ เราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้วิชชาธรรมกาย จะได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย เกิดมาก็ระลึกชาติได้ ได้ทำความดีตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งหมดอายุขัย บารมีเราจะแก่รอบขึ้นไปเรื่อยๆ

                  ฉะนั้น ภาพในวันนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของเรา ที่จะทำให้เราปลื้มปีติในบุญตลอดไป ทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร