เจดีย์ชีวิต

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2548

 

  

เจดีย์ใหญ่

แวววาม

งามผ่องผุด

ยังโทรมทรุด

เศร้าหมอง

เป็นของแน่

ถึงร่างเรา

ทุกวัน

เปลี่ยนผันแปร

จะพันแก่

เจ็บไข้

เป็นไม่มี ฯ